Zakon o zaštiti životinja - jedinice regionalne samouprave

| More

Osnivanje skloništa

Članak 61.

(1) Sklonište može osnovati fizička ili pravna osoba.

(2) Ako nije osnovano sklonište za životinje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, sklonište osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb.

(3) Ako ni jedna jedinica lokalne samouprave, a ni neka druga fizička i pravna osoba ne osnuje sklonište na području jedinice područne (regionalne) samouprave, isto osniva jedinica područne (regionalne) samouprave. Troškove osnivanja snose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Sklonište ne može početi obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama koje donosi nadležno tijelo.

(5) Udovoljavanje uvjetima skloništa u skladu sa stavcima 4. i 7. ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo, koje pruža stručnu pomoć radi donošenja rješenja iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Nadležno tijelo vodi upisnik skloništa te ga objavljuje na mrežnim stranicama.

(7) Način držanja životinja u skloništu, osposobljenost osoblja koje sakuplja životinje i brine se o njima u skloništu, postupanje sa životinjama, rad skloništa te sadržaj i način vođenja upisnika skloništa pravilnikom propisuje ministar.

Jedinice lokalne samouprave

Članak 62.

(1) Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

(2) Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.
(3) Sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem osobe iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona koje se nalazi na području jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je smještena jedinica lokalne samouprave.

(5) Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

(6) Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.

Poticanje zaštite životinja

Članak 69.

Nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.

Koordinacijske radne skupine

Članak 70.

(1) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u svrhu ispunjavanja obveza iz članka 65. ovoga Zakona moraju organizirati koordinacijske radne skupine.

(2) Koordinacijske radne skupine iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od najmanje predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika skloništa za životinje ako postoji na području područne (regionalne) samouprave, predstavnika nevladinih organizacija za zaštitu životinja, predstavnika upravnog tijela jedinica lokalne samouprave nadležnog za komunalno gospodarstvo, predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove iz mjesne nadležnosti policijske uprave, Hrvatske veterinarske komore i veterinarskog inspektora, a po potrebi mogu se uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih osoba.

(3) Zadaća koordinacijske radne skupine iz stavka 2. ovoga članka je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja što uključuje:

(4) Koordinacijska radna skupina iz stavka 1. ovoga članka predlaže čelniku jedinice područne (regionalne) samouprave mjere za smanjenje broja napuštenih životinja na njihovu području.

(5) Svaka jedinica područne (regionalne) samouprave mora odrediti osobu odgovornu za dobrobit životinja koja mora biti član koordinacijske radne skupine iz stavka 1. ovoga članka.

Program kontrole populacije napuštenih pasa

Članak 71.

(1) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave donose Program kontrole populacije napuštenih pasa uzimajući u obzir prijedloge koordinacijske radne skupine iz članka 70. stavka 4. ovoga Zakona te ga dostavljaju nadležnom tijelu na procjenu.

(2) Pri izradi Programa iz stavka 1. ovoga članka mora se voditi računa o preporukama za kontrolu populacije pasa lutalica Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka ažurira se svakih pet godina te se po provedenim izmjenama do kraja veljače sljedeće godine dostavlja nadležnom tijelu na procjenu.

(4) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave osiguravaju tehničku podršku za održavanje sastanaka koordinacijske radne skupine iz članka 70. ovoga Zakona na način da osiguraju prostor za sastanak, potrebnu opremu za prezentaciju te osobu koja će koordinirati sastankom i pisati zaključke sa sastanka.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. ovoga Zakona donosi poslovnik o
svom radu.

Članak 90.

Novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave ako:

1. ne organizira pružanje potrebne pomoći životinjama kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, a vlasnik životinje je nepoznat (članak 7. stavak 2.)

2. ne osigura sakupljanje napuštenih ili izgubljenih životinja (članak 62. stavak 1.)

3. jedinica lokalne samouprave ne sudjeluje u financiranju osnivanja i rada skloništa iz članka 62. stavka 2. ovoga Zakona (članak 62. stavak 3.

4. ne organizira koordinacijsku radnu skupinu (članak 70. stavak 1.)

5. ne imenuje osobu odgovornu za dobrobit životinja (članak 70. stavak 5.).

Uz ovo, preporučujemo da pročitate i članke iz Zakona o zaštiti životinja koji se odnose na

Rokove za provedbu.

Objavljeno: listopad 2017.

Vezane teme

Napušten pas [ 260.78 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting