Etički kodeks

| More

Cilj Etičkog kodeksa je poticati razumijevanje i prihvaćanje propisanih načela i standarda te njihovu primjenu u svakodnevnom radu Udruge. Etički kodeks predstavlja minimalni sustav vrijednosti koje Udruga prihvaća u svojem području djelovanja, a pisan je na razini općenitosti koje Udruzi omogućuju razradu standarda rada sukladno utvrđenim ciljevima, viziji, misiji i vrijednostima Udruge.

PREAMBULA

Etički kodeks udruge Prijatelji životinja sastavlja Nadzorni odbor a usvaja Skupština. Takav Etički kodeks, odobren od Skupštine te potpisan od strane predsjednika Skupštine i predsjednika Udruge, predstavlja skup vrijednosti, načela i standarda kojima se usmjerava i nadzire rad Udruge i svih subjekata uključenih u njezin rad. Subjekti uključeni u rad Udruge koji su obavezni pridržavati se Etičkog kodeksa Udruge su sljedeći : vodstvo Udruge, Skupština, Upravni odbor, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Savjetodavni odbor, zaposlenici, aktivni članovi, volonteri te vanjski suradnici koji zastupaju Udrugu.

Opće odredbe

Etički kodeks sadrži standarde ponašanja i ophođenja u specifičnim situacijama, prilagođene potrebama Udruge s obzirom na moralno opravdano i moralno neprihvatljivo ponašanje.

Svi subjekti trebaju biti upoznati s Etičkim kodeksom Udruge, s kojime ih upoznaje vodstvo Udruge. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje.

Svim subjektima Udruge jamči se djelovanje u skladu sa sposobnostima i sloboda rada, u stupnju u kojem ne ograničavaju slobodu drugih subjekata i ne ugrožavaju rad Udruge.

Svi subjekti Udruge u obavljanju svoje djelatnosti dužni su čuvati ugled i dostojanstvo Udruge te su dužni odnositi se odgovorno i etički prema drugim subjektima Udruge.

Svi subjekti Udruge imaju obaveze i odgovornosti prema drugima u smislu poštena, iskrena i nepristrana ponašanja i prihvaćanja kriterija izvrsnosti u svim područjima svojega djelovanja radi ostvarivanja zajedničkog cilja, odnosno ostvarenja ciljeva, vizije i misije Udruge u skladu s utvrđenim vrijednostima Udruge.

Svi subjekti Udruge pozvani su skrbiti o interesima, radu i ciljevima Udruge u duhu solidarnosti i humanitarnih načela, njegujući odgovornost prema cjelokupnoj zajednici udruga za prava životinja kao cjelini i svakom njezinu članu/članici.

Profesionalno ponašanje

Djelovanje subjekata Udruge mora biti vođeno načelima objektivnosti, savjesnosti, ispravnosti, dijaloga, ljubaznosti, lojalnosti i razboritosti. Svoje obaveze i zaduženja trebaju izvršavati odgovorno, savjesno, etično i profesionalno.

Svi subjekti Udruge, a osobito zaposlenici i odgovorne osobe Udruge, dužni su pridržavati se načela i djelatnosti koje Udruga promovira i provodi, a zasnivaju se na veganstvu i nespecizmu kao temeljnim odrednicama borbe za prava životinja, kako bi se postigli ciljevi postavljeni statutom Udruge.

Od svih subjekata Udruge očekuje se djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva te potiče uključivanje u slične aktivnosti izvan djelovanja Udruge, a koje neće biti u sukobu sa stajalištima i ciljevima Udruge i neće štetiti ugledu Udruge.

Ljudska prava

Svim subjektima Udruge osigurava se pravo na privatnost, poštivanje osobnosti i svih ljudskih prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Jednakost i pravednost

Djelovanje subjekata Udruge treba biti u skladu s načelom jednakosti i pravednosti, tako da nisu dopušteni bilo kakvi oblici diskriminacije, zlostavljanja, uznemiravanja ili iskorištavanja. Subjekti Udruge ne smiju ni pod kakvim okolnostima zloupotrijebiti osobni autoritet, autoritet druge osobe ili organizacije u osobne svrhe niti smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi utječu na objektivno prosuđivanje ili etično i profesionalno obavljanje propisanih obaveza i poslova.

Diskriminacija i uznemiravanje

U Udruzi se neetičnim smatra bilo koji oblik diskriminacije i uznemiravanja (neposredno i posredno) prema religijskoj, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, jeziku, rasi, spolu, spolnom identitetu, rodnom opredjeljenju, seksualnoj orijentaciji, podrijetlu, imovinskom stanju, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invaliditetu, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

Subjekti Udruge ne smiju biti podložni predrasudama koje mogu dovesti do neobjektivnosti ili diskriminacije.

Pojam uznemiravanja podrazumijeva svako neprimjereno ponašanje koje predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje radnih obaveza ili smanjuje kvalitetu života osobe prema kojoj je usmjereno, odnosno neprimjereno ponašanje koje pridonosi stvaranju neugodnih, neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti, dovodi do zastrašivanja, vrijeđanja i ponižavanja.

Neetično ponašanje

Neetičnim se smatra svaki oblik sukoba interesa, kako bilo koja privatna djelatnost jednog subjekta ne bi utjecala na profesionalne obveze istog ili drugog subjekta Udruge. Sukob interesa može doći do izražaja zbog obiteljskih, prijateljskih i antagonističkih odnosa.

Osobito neetičnim ponašanjem smatra se javno iznošenje neprovjerenih i netočnih podataka o drugim subjektima Udruge, korištenje i širenje podataka i baza podataka Udruge bez dopuštenja, pogotovo kako bi se naškodilo Udruzi i njenim subjektima.

Neetično ponašanje uključuje:

Osim nabrojanih primjera neetičnog ponašanja, moguća su i druga neetična ponašanja koja utvrđuje Nadzorni odbor.

Provedba Etičkog kodeksa

Nadzorni odbor nadležan je za provođenje i poštivanje Etičkog kodeksa, tumačenje Etičkog kodeksa te provodi postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa kao i izricanje sankcija. Nadzorni obor donosi sankcije za povredu Etičkog kodeksa koje provodi iste.

Stupanje na snagu

Etički kodeks udruge Prijatelji životinja prihvaćen je na sjednici Skupštine održanoj u Zagrebu, 22. siječnja 2011 , a stupa na snagu sedam dana nakon objave na internetskoj stranici Udruge.

Vezane teme

Etički kodeks

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting