Odluka o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama grada Zagreba (2015) - pro鑙规eni tekst

| More

Slu綽eni glasnik Grada Zagreba, godina 2015, Broj 22 od od 26. listopada 2015.

Na temelju 鑜anka 57. to鑛e 8. Poslovnika Gradske skup箃ine Grada Zagreba (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 51. sjednici, 19. listopada 2015., utvrdio je pro鑙规eni tekst Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 21/08), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12), Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 4/13), Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 20/13), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 21/14) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) u kojima je utvr餰no vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA

o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama

(pro鑙规eni tekst)

I. OP艵 ODREDBE

萳anak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti i na鑙n dr綼nja ku鎛ih ljubimaca, na鑙n kontrole njihova razmno綼vanja, uvjeti i na鑙n dr綼nja vezanih pasa, te na鑙n postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama na podru鑚u Grada Zagreba.

萳anak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj odluci imaju zna鑕nje kako je to utvr餰no propisima o za箃iti 緄votinja i komunalnom redu.

Odredbom 鑜anka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. iza rije鑙: "緄votinja" dodane su rije鑙: "i komunalnom redu".

Na ku鎛e ljubimce koji pripadaju za箃i鎒nim vrstama primjenjuju se i propisi o za箃iti prirode.

Opasni psi kao ku鎛i ljubimci dr緀 se pod uvjetima i na na鑙n utvr餰n posebnim propisima.

II. UVJETI I NA菼N DR瓵NJA KU芅IH LJUBIMACA

萳anak 3.

Posjednik ku鎛og ljubimca du綼n je 緄votinju dr綼ti sukladno propisima o za箃iti 緄votinja, veterinarstvu, za箃iti prirode, javnom redu i miru, te odredbama ove odluke.

萳anak 4.

Na podru鑚u Grada Zagreba zabranjeno je dr綼ti kao ku鎛e ljubimce opasne i potencijalno opasne 緄votinjske vrste utvr餰ne u Popisu opasnih i potencijalno opasnih 緄votinjskih vrsta (prilog 1.) koji je sastavni dio ove odluke.

萳anak 5.

Dr綼nje ku鎛ih ljubimaca u zajedni鑛im prostorijama zgrada i dvori箃ima zgrada, kretanje ku鎛ih ljubimaca zajedni鑛im dijelovima zgrada i dvori箃ima zgrada, te 鑙规enje tih prostorija i prostora od one鑙规enja koje napravi ku鎛i ljubimac zajedni鑛i utvr饀ju suvlasnici zgrade, odnosno korisnici stanova uz suglasnost vlasnika.

Odredbom 鑜anka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. rije鑙: "fekalija ku鎛ih ljubimaca" zamijenjene su rije鑙ma: "one鑙规enja koje napravi ku鎛i ljubimac".

U slu鑑ju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa 緄votinja na ljude, za箃itu osoba iz stavka 1. ovog 鑜anka provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadle緉im tijelima utvr餰nim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

萳anak 6.

Posjednik je du綼n kontrolirati razmno綼vanje ku鎛ih ljubimaca i osigurati im odgovaraju鎒 odnosno propisane uvjete dr綼nja.

Na鑙ni kontrole razmno綼vanja ku鎛ih ljubimaca mogu biti: preventivno djelovanje, sterilizacija ili kastracija 緄votinja.

Posjednik mora zbrinjavati mladun鑑d vlastitih ku鎛ih ljubimaca, a u slu鑑ju nekontroliranog razmno綼vanja, kada ne 緀li sam zbrinuti mladun鑑d, snosi tro筴ove njihova zbrinjavanja.

Odredbom 鑜anka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) iza stavka 2. dodan je stavak 3.

萳anak 7.

Kretanje ku鎛ih ljubimaca dopu箃eno je na javnim povr筰nama, te u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopu箃enje vlasnika, odnosno korisnika prostora, i uz odgovaraju鎒 uvjete, osim ako ovom odlukom nije druga鑙je odre餰no.

萳anak 8.

Ku鎛im ljubimcima koji se kre鎢 slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dje鑚im igrali箃ima, cvjetnjacima, neogra餰nim 筽ortskim terenima, neogra餰nim dvori箃ima 筴ola i vrti鎍 te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugro綼vanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi.

Odredbom 鑜anka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. iza rije鑙: "vrti鎍" stavljena je to鑛a, a rije鑙: "i na drugim javnim povr筰nama 箃o 鎒 se ozna鑙ti znakom s prekri緀nim likom psa" su brisane.

Odredbom 鑜anka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) stavak 2. je brisan.

Odredbom 鑜anka 1. Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 20/13) 鑜anak 8. je izmijenjen.

萳anak 9.

Ku鎛e ljubimce mo緀 se uvoditi u sredstvo javnoga gradskog prijevoza uz uvjete utvr餰ne posebnom gradskom odlukom.

萳anak 10.

Ograni鑕nje kretanja ku鎛ih ljubimaca iz ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomo osobama s invaliditetom.

Odredbom 鑜anka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 21/14) rije鑙: "posebnim potrebama" zamijenjene su rije鑚u: "invaliditetom".

萳anak 11.

Posjednik ku鎛og ljubimca du綼n je odmah ukloniti fekalije kojima njegov ku鎛i ljubimac one鑙sti javne povr筰ne.

Odredbom 鑜anka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) 鑜anak 11. je izmijenjen.

Dr綼nje pasa

萳anak 12.

Pas se ne smije dr綼ti tako da je trajno vezan ili trajno smje箃en u ogra餰nom prostoru za pse.

Pas se smije vezati samo ako ne postoji mogu鎛ost smje箃anja u ogra餰ni prostor za pse.

Pas du緄ne do jednog metra ne smije se vezati na du緄nu kra鎢 od 3 m, a pas du緄ne ve鎒 od jednog metra ne smije se vezati na du緄nu kra鎢 od trostruke du緄ne 緄votinje mjereno od vr筴a repa do vrha nju筴e.

Pas ne smije biti smje箃en u ogra餰ni prostor koji je manji od minimalne povr筰ne utvr餰ne u prilogu 2., koji je sastavni dio ove odluke.

Odredbom 鑜anka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) 鑜anak 12. je izmijenjen.

萳anak 13.

Pas se mora dr綼ti u dvori箃u, vrtu, odnosno drugom ogra餰nom prostoru, na na鑙n koji 鎒 sprije鑙ti psa da iza餰 na javne povr筰ne bez povodca i nadzora.

Odredbom 鑜anka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) stavak 1. je izmijenjen.

Posjednik koji dr緄 psa na na鑙n utvr餰n u stavku 1. ovog 鑜anka mora na vidljivom mjestu, staviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvori筺im ili vrtnim vratima.

萳anak 14.

Psa se smije izvoditi na javne povr筰ne gdje je to ovom odlukom dopu箃eno ako je ozna鑕n mikro鑙pom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Opasnog psa se smije izvoditi na javne povr筰ne gdje je to ovom odlukom dopu箃eno ako je ozna鑕n mikro鑙pom, ima brnjicu, na povodcu je i pod nadzorom vlasnika.

Odredbom 鑜anka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) 鑜anak 14. je izmijenjen.

萳anak 15.

Iznimno od 鑜anka 14. stavka 1. ove odluke, psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika na javnim povr筰nama, i to:

1. na Dotr硅ini,

2. na Grmo硅ici,

3. na zelenoj povr筰ni uz ulicu Oranice (sa sjevera od Ilice prema jugu do 緀ljezni鑛e pruge),

4. u parku za pse uz Aleju grada Bologne nasuprot Podru鑞om uredu Gradske uprave Susedgrad (isto鑞o od benzinske postaje),

Odredbom 鑜anka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 1. to鑛i 4. rije: "livadi" zamijenjena je rije鑙ma: "u parku za pse".

5. livadi, ugao ulice Medpotoki i Sigetje,

6. u parku za pse iza zgrada u Ulici Side Ko箄ti i Gospodske ulice (pokraj recikla緉og dvori箃a),

Odredbom 鑜anka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15). u stavku 1. to鑛i 6. rije鑙: "polovini parka" zamijenjene su rije鑙ma: "u parku za pse".

7. Medpotoki - Ulica kerestine鑛ih 緍tava (kri綼nje, desni dio),

8. prostoru na uglu Malih putina i Ulice Stjepana Ladi筧,

9. kod Ulice D. Krapeca (zelena povr筰na kod 筴ole),

10. na zelenoj povr筰ni Podsusedski trg 3, ju緉o od Knji緉ice Vladimira Nazora,

11. na prostoru izme饀 Ulice Ivane Brli-Ma緐rani i Trga Ivana Kukuljevi鎍,

12. na prostoru izme饀 Ulice hrvatskih branitelja, te Samoborske i Stenjeve鑛e ulice,

13. na prostoru izme饀 ﹐ljanove ulice i Ulice Drage Gervaisa,

14. na prostoru ju緉o od Zagreba鑛e avenije u Pre鑛om,

15. na prostoru izme饀 Zagreba鑛e avenije i Jarunske ulice, ome餰nom ﹖ritofovom i Ulicom bra鎒 Domany, uz potok 萺nomerec,

16. na prostoru uz Zagreba鑛u aveniju, od Petrovaradinske do Baranovi鎒ve ulice,

17. na prostoru tramvajskog okreti箃a na Vrbanima III.,

18. na prostoru kod kri綼nja Zagreba鑛e ceste i Ulice Roberta Frange筧 Mihanovi鎍,

19. na prostoru uz Zagreba鑛u aveniju iza restorana u Rude筴oj ulici 87,

20. na zelenoj povr筰ni iza zgrade u Hanamanovoj ulici od ku鎛og broja 20 do ku鎛og broja 30,

21. na prostoru zelene povr筰ne u Voltinom naselju nasuprot okreti箃a autobusa linije 118, izme饀 Ba箃ijanove ulice i ulice Voltino,

22. u parku za pse izme饀 Krapinske, Selske i Zagorske ulice,

Odredbom 鑜anka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/1) u stavku 1. to鑛a 22. je izmijenjena.

23. na prostoru izme饀 Selske ceste, Ljubljanske avenije i Zadarske ulice,

24. na prostoru izme饀 Ulice Florijana Andra筫ca i 緀ljezni鑛e pruge,

25. na prostoru Jelenovca,

26. na prostoru park-箄me Tu筴anac ome餰nom sa zapada ulicom Zelengaj, sa sjevera stubama koje zapo鑙nju kod parkirali箃a hotela, s istoka stazom koja ide uz zapadni dio dje鑚eg igrali箃a i paviljona prema Lova鑛om muzeju, s juga stubama uz ogradu Lova鑛og muzeja prema ulici Zelengaj,

27. u parku Ribnjak, na dijelu uz Zvonari鑛u i Degenovu ulicu,

28. na prostoru ome餰nom Ksaverskom cestom, Radi鎒vim 筫tali箃em i Mirogojskom cestom,

29. na prostoru nasuprot tramvajskog okreti箃a na Mihaljevcu,

30. na prostoru jugozapadnog djela zelene povr筰ne Trga Petra Kre筰mira IV. od ku鎛og broja 19. do utoka Kru緄鎒ve ulice,

31. na prostoru isto鑞o od Kre緈ine ulice, a sjeverno od trafostanice,

32. na velikoj livadi, dijelu parka Maksimir sukladno odredbama Javne ustanove "Maksimir",

33. na zelenoj povr筰ni ome餰noj Maksimirskom cestom i Hondlovom ulicom,

34. na prostoru zapadno od Mandlove ulice na uglu s Maksimirskom cestom,

35. na prostoru ju緉o od 緀ljezni鑛og nasipa i sjeverno od ku鎛og broja 47 do ku鎛og broja 67 u Ulici Ante Jak筰鎍,

Odredbom 鑜anka 1. Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 4/13) u stavku 1. to鑛a 35. je izmijenjena.

36. na prostoru Lastovske ulice uz Slavonsku aveniju (od Gru筴e do Avenije M. Dr緄鎍),

37. na prostoru ispod petlje Slavonske avenije - Avenije Marina Dr緄鎍,

38. na prostoru Nalje筴ovi鎒ve ulice, isto鑞o od O Marina Dr緄鎍,

39. na lijevoj i desnoj obali Save (inundacija),

40. na prostoru sjeverno od Ulice Damira Tomljanovi鎍 Gavrana u Zapru饀,

41. na prostoru kod skretanja iz Avenije Ve鎒slava Holjevca u Siget,

42. na zelenoj povr筰ni ju緉o od ograde igrali箃a za bejzbol u Sredi规u, zapadno do pje筧鑛e staze i isto鑞o do parkirali箃a uz Ulicu Savezne Republike Njema鑛e,

43. u parku za pse izme饀 ulice Trnsko i Parka mladenaca,

Odredbom 鑜anka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 1. to鑛i 43. rije鑙: "na prostoru" zamijenjene su rije鑙ma: "u parku za pse".

44. na prostoru izme饀 Ukrajinske ulice, Sarajevske ulice i Ulice Bo緄dara Magovca,

45. na prostoru prema naselju Brezovica u oteretnom kanalu Sava-Odra, zapadno od Brezovi鑛e ceste,

46. na prostoru u Botincu iza zgrade u Ulici Gup鑕ve lipe od ku鎛og broja 2 do ku鎛og broja 20,

47. na travnatoj povr筰ni ome餰noj Ulicom Hrvatske bratske zajednice s istoka i zapada, Ulicom grada Vukovara sa sjevera i Slavonskom avenijom s juga,

48. na prostoru izme饀 "Mlinara" i Ulice kneza Branimira,

49. na prostoru izme饀 Branimirove ulice i 緀ljezni鑛e pruge od Osje鑛e ulice do 緀ljezni鑛e postaje u 萿lincu, te od 緀ljezni鑛e postaje u 萿lincu do VII. Retkovca,

50. na prostoru izme饀 Ljubijske i Oporove鑛e ulice,

51. na prostoru izme饀 ulica Me饀gorske i Gri綼nske,

52. na prostoru iza O dr. Ante Star鑕vi鎍 prema Me饀gorskoj ulici,

53. na prostoru na kraju Deanove鑛e ulice,

54. na prostoru izme饀 Risnja鑛e i Oporove鑛e ulice,

55. na prostoru izme饀 Ulice M. Deanovi鎍 i O Mate Lovraka,

56. na prostoru izme饀 Novoselske ulice i produ緀ne Ulice Gjure Prejca,

57. prostor u nastavku ulice Klin,

58. na prostoru od O Antuna Mihanovi鎍 prema Poljanicama,

59. na prostoru izme饀 O Antuna Mihanovi鎍, Dube鑛e ulice i Ulice Antuna Mihanovi鎍,

60. na zelenoj povr筰ni uz Branimirovu ulicu izme饀 Aleje javora i Ulice jaglaca,

61. na prostoru zapadno od trafostanice - iznad potoka u Sesvetama,

62. u Sesvetama, sjeverno od ㏑C "Luka", uz potok Vuger, uzvodno do rasadnika Brestje,

63. na prostoru Sesvetske Sopnice, zapadno od potoka Vuger, izme饀 mosta na Sopni鑛oj i mosta na Prel鑕voj ulici,

64. na prostoru izme饀 zapadne strane Ulice Ljudevita Posavskog i potoka Vuger u predjelu izlaza zapadnog kraja Rimskog puta,

65. na prostoru ju緉o od Ulice Milana Sachsa prema Ulici Branka Gavelle,

66. u parku za pse izme饀 Ulice Slavka Kolara i Ulice Marina Getaldi鎍,

67. u parku za pse izme饀 Maksimirske ceste i Hegedu筰鎒ve ulice,

Odredbom 鑜anka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 21/14) u stavku 1. iza to鑛e 66. to鑛a je zamijenjena zarezom i dodana je to鑛a 67.

Odredbom 鑜anka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 1. to鑛ama 66. i 67. rije鑙: "na zelenoj povr筰ni" zamijenjene su rije鑙ma: "u parku za pse".

68. u parku za pse od Ku筶anove do Heinzelove uz Branimirovu ulicu,

69. u parku za pse izme饀 Ul. Savezne Republike Njema鑛e i Ukrajinske ulice,

70. u parku za pse isto鑞o od Bijeni鑛e ceste, a zapadno od ulice Veliki dol.

Odredbom 鑜anka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 1. iza to鑛e 67. to鑛a je zamijenjena zarezom i dodane su to鑛e 68., 69. i 70.

Javne povr筰ne iz stavka 1. ovoga 鑜anka mogu biti obilje緀ne znakom s likom psa i koristit 鎒 se za kretanje pasa do privo餰nja kona鑞oj namjeni koja je odre餰na dokumentom prostornog ure餰nja.

Odredbom 鑜anka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15). u stavku 2. rije鑙: "bit 鎒" zamijenjene su rije鑙ma: "mogu biti".

Javne povr筰ne iz stavka 1. ovoga 鑜anka prikazane su na Hrvatskoj osnovnoj karti smanjenog mjerila 1:10.000 koju je izradio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a koja je sastavni dio ove odluke i bit 鎒 objavljena na web stranici Grada Zagreba.

Odredbom 鑜anka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) 鑜anak 15. je izmijenjen.

Dr綼nje ma鑑ka

萳anak 16.

Na javnim povr筰nama mogu se postavljati hranili箃a za ma鑛e (u daljnjem tekstu: hranili箃a).

Hranili箃a se postavljaju nakon provedenog javnog poziva udrugama za za箃itu 緄votinja za podno筫nje zahtjeva za postavljanje hranili箃a koji raspisuje gradona鑕lnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradona鑕lnik).

Postavljanje hranili箃a odobrava gradona鑕lnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadle緉og za za箃itu 緄votinja uz prethodno mi筶jenje gradskog upravnog tijela nadle緉og za komunalne poslove i vije鎍 gradske 鑕tvrti na podru鑚u koje se hranili箃e 緀li postaviti.

U slu鑑ju da gradsko upravno tijelo nadle緉o za komunalne poslove, odnosno vije鎒 gradske 鑕tvrti daju negativno mi筶jenje za tra緀nu lokaciju hranili箃a, obvezni su predlo緄ti najbli緐 mogu鎢 alternativnu lokaciju za hranili箃e.

Na鑙n, izgled i uvjeti postavljanja hranili箃a propisat 鎒 se pravilnikom 箃o ga donosi gradona鑕lnik.

U slu鑑ju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa 緄votinja na ljude, za箃itu gra餫na provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadle緉im tijelima utvr餰nim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Ako udruga za za箃itu 緄votinja kojoj je odobreno postavljanje hranili箃a ne odr綼va higijenu i 鑙sto鎢 javne povr筰ne na kojoj se nalazi hranili箃e, odnosno ako se ne skrbi o ma鑛ama, komunalno redarstvo 鎒 ukloniti hranili箃e na tro筧k te udruge, a temeljem obavijesti gradskog upravnog tijela nadle緉og za za箃itu 緄votinja.

Odredbom 鑜anka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) 鑜anak 16. je izmijenjen.

III. POSTUPANJE S NAPU㏕ENIM I IZGUBLJENIM 甀VOTINJAMA

萳anak 17.

Skupljanje, prevo緀nje i smje箃aj napu箃enih i izgubljenih 緄votinja, te 緄votinja koje se kre鎢 javnom povr筰nom bez nadzora posjednika, osigurava Ustanova Zoolo筴i vrt Grada Zagreba (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno propisima o za箃iti 緄votinja i veterinarstvu, te uz primjenu odgovaraju鎒 opreme.

Odredbom 鑜anka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. iza rije鑙: "izgubljenih 緄votinja" dodan je zarez i rije鑙: "te 緄votinja koje se kre鎢 javnom povr筰nom bez nadzora posjednika,"

Posjednik izgubljene 緄votinje du綼n je obavijestiti Ustanovu o nestanku 緄votinje u roku od 3 dana, a nestanak psa i osobi ovla箃enoj za vo餰nje upisnika pasa.

Nalaznik napu箃ene ili izgubljene 緄votinje du綼n je o nalasku obavijestiti Ustanovu i Informacijski centar i pru緄ti 緄votinji odgovaraju鎢 skrb do vra鎍nja posjedniku ili do smje箃anja u Ustanovu.

萳anak 18.

Posjednik napu箃ene i izgubljene 緄votinje du綼n je nadoknaditi svaku 箃etu koju po鑙ni 緄votinja od trenutka nestanka ili napu箃anja do trenutka njezina vra鎍nja posjedniku ili smje箃anja u Ustanovu.

Posjednik napu箃enog i izgubljenog psa du綼n je nadoknaditi svaku 箃etu koju po鑙ni pas od trenutka nestanka ili napu箃anja do trenutka vra鎍nja posjedniku, odnosno do odjave iz upisnika pasa.

萳anak 19.

U Ustanovu se smje箃aju 緄votinje sukladno propisima o za箃iti 緄votinja i veterinarstvu, i to:

- izgubljene 緄votinje do vra鎍nja posjedniku,

- napu箃ene 緄votinje kojima se ne mo緀 utvrditi posjednik u roku od 15 dana od dana smje箃anja u Ustanovu,

- 緄votinje koje se kre鎢 javnim povr筰nama bez nadzora posjednika do vra鎍nja posjedniku,

Odredbom 鑜anka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. iza alineje 2. dodana je nova alineja 3.

- 緄votinje kojima posjednik ne mo緀 osigurati uvjete dr綼nja u skladu s njihovim potrebama na neograni鑕no vrijeme.

Odredbom 鑜anka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. dosada筺ja alineja 3. postala je alineja 4.

Tro筴ove hvatanja i smje箃anja 緄votinja iz stavka 1. alineja 1., 3. i 4. ovoga 鑜anka snosi posjednik 緄votinje, a tro筴ovi hvatanja i smje箃anja 緄votinja iz stavka 1. alineje 2. ovoga 鑜anka podmiruju se iz prora鑥na Grada Zagreba, osim ako se posjednik naknadno ne utvrdi.

Odredbom 鑜anka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) stavak 2. je izmijenjen.

Odredbom 鑜anka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 2. iza rije鑙: "Tro筴ove" i "tro筴ovi" dodane su rije鑙: "hvatanja i".

Visinu naknade za smje箃anje 緄votinja u Ustanovi koje snosi posjednik 緄votinje utvr饀je Ustanova.

萳anak 20.

S divljim 緄votinjama i za箃i鎒nim divljim vrstama koje se zateknu na javnim povr筰nama postupat 鎒 se sukladno propisima o za箃iti 緄votinja, za箃iti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

Odredbom 鑜anka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) 鑜anak 20. je izmijenjen.

IV. NADZOR

萳anak 21.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Zagreba, osim ako je zakonom ili posebnim propisima odre餰no postupanje veterinarskog odnosno sto鑑rskog inspektora.

U slu鑑ju kada komunalni redar nije ovla箃en postupati, obavijestit 鎒 nadle緉u inspekciju i druga ovla箃ena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila povod za primjenu propisa o veterinarstvu, za箃iti 緄votinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na za箃itu zdravlja ljudi i 緄votinja.

Odredbom 鑜anka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) u 鑜anku 21. iza rije鑙: "povodcu" dodane su rije鑙: "i pod nadzorom posjednika".

Odredbom 鑜anka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) 鑜anak 21. je izmijenjen.

V. NOV華NE KAZNE

萳anak 22.

Nov鑑nom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit 鎒 se za prekr筧j fizi鑛a osoba posjednik ku鎛og ljubimca ako:

1. izvede ku鎛og ljubimca na javne povr筰ne i prostore gdje je to zabranjeno (鑜anak 8. odluke)

2. odmah ne ukloni fekalije kojima njegov ku鎛i ljubimac one鑙sti javne povr筰ne (鑜anak 11. odluke),

3. postupa suprotno 鑜anku 12. odluke,

4. dr緄 psa u dvori箃u, vrtu, odnosno na drugom ogra餰nom prostoru, na na鑙n koji ne spre鑑va psa da iza餰 na javne povr筰ne bez povodca i nadzora (鑜anak 13. odluke),

5. izvede psa na javne povr筰ne bez povodca i nadzora (鑜anak 14. stavak 1. odluke).

Odredbom 鑜anka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12) stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom 鑜anka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15) stavak 1. je izmijenjen.

Nov鑑nom kaznom od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit 鎒 se za prekr筧j roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme po鑙njenja prekr筧ja iz stavka 1. ovog 鑜anka nije navr筰la 鑕trnaest godina 緄vota, ako je taj prekr筧j u izravnoj vezi s propu箃enim nadzorom roditelja ili skrbnika.

萳anak 23.

Komunalni redar mo緀 napla鎖vati nov鑑nu kaznu na mjestu po鑙njenja prekr筧ja, bez prekr筧jnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci.

Ako po鑙nitelj prekr筧ja ne pristane platiti nov鑑nu kaznu na mjestu po鑙njenja prekr筧ja, izdat 鎒 mu se obavezni prekr筧jni nalog, s uputom da nov鑑nu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uru鑕nja, odnosno dostave prekr筧jnog naloga.

VI. PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE

萳anak 24.

Ku鎛e ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih 緄votinjskih vrsta, a koji pripadaju za箃i鎒nim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove odluke evidentirani u tijelu nadle緉om za za箃itu prirode, posjednik mo緀 nastaviti dr綼ti do njihovog uginu鎍.

Ku鎛e ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih 緄votinjskih vrsta, a koji ne pripadaju za箃i鎒nim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke prijavi, radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadle緉om za za箃itu 緄votinja, posjednik mo緀 nastaviti dr綼ti do njihovog uginu鎍.

萳anak 25.

Ova odluka stupa na snagu 1. sije鑞ja 2009. i bit 鎒 objavljena u Slu綽enom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 6/12)

萳anak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Slu綽enom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE

Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 4/13)

萳anak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Slu綽enom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE

Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 20/13)

萳anak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Slu綽enom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 21/14)

萳anak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Slu綽enom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na鑙nu dr綼nja ku鎛ih ljubimaca i na鑙nu postupanja s napu箃enim i izgubljenim 緄votinjama (Slu綽eni glasnik Grada Zagreba 7/15)

萳anak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Slu綽enom glasniku Grada Zagreba.

PRILOG 1.

POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH 甀VOTINJSKIH VRSTA

1. SISAVCI (Mammalia)

1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)

- sjevernoameri鑛i oposum (Didelphis virginiana)

1. 2. ZVJEROLIKI TOBOL華RI (Dasyuromorphia)

- porodica: tobol鑑rske ma鑑ke (Dasyuridae)

1. 3. DVOSJEKUTI芅JACI (Diprotodontia)

- veliki crveni klokan (Macropus rufus)

- isto鑞i sivi klokan (Macropus giganteus)

- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus)

- Macropus robustus

1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)

- porodica: ljenivci (Bradypodidae)

- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)

1. 5. MAJMUNI (Primates)

- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)

- potporodica: majmuni hvata筰 i vunasti majmuni (Atelinae)

- rod: kapucini (Cebidae)

- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)

- porodica: giboni (Hylobatidae)

- porodica: 鑟vjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae)

1. 6. ZVIJERI (Carnivora)

- porodica: psi (Canidae) - izuzev doma鎒g psa

- porodica: ma鑛e (Felidae) - ne uklju鑥je doma鎢 ma鑛u

- gepard (Acinonyx jubatus)

- pustinjski ris (Caracal caracal)

- serval (Leptailurus serval)

- rod: risevi (Lynx)

- zlatna ma鑛a (Profelis aurata)

- puma (Puma concolor)

- obla鑑sti leopard (Neofelis nebulosa)

- rod: Panthera

- snje緉i leopard (Uncia uncia)

- porodica: hijene (Hyaenidae)

- porodica: kune (Mustelidae)

- medojed (Mellivora capensis)

- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)

- 綿eronja ili divovska kuna (Gulo gulo)

- porodica: rakuni (Procyonidae)

- porodica: medvjedi (Ursidae)

1. 7. SLONOVI (Proboscidea)

- sve vrste

1. 8. NEPARNOPRSTA㊣ (Perissodactyla)

- sve vrste osim doma鎖h konja, doma鎖h magaraca i njihovih kri綼naca

1.9. PARNOPRSTA㊣ (Artiodactyla)

- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje

- porodica: pekariji (Tayassuidae)

- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)

- porodica: deve (Camelidae)

- porodica: 緄rafe (Giraffidae)

- porodica: jeleni (Cervidae)

- porodica: 箄pljoro筩i (Bovidae) - izuzev doma鎖h ovaca, doma鎖h koza i doma鎖h goveda)

2. PTICE (Aves)

2. 1. Struthioniformes

- noj (Struthio camelus)

- emu (Dromaius novaehollandiae)

- rod: nandui (Rhea)

- rod: kazuari (Casuarius)

2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)

- divovska 鑑plja (Ardea goliath)

- rod: Ephippiorhynchus

- rod: marabui (Leptoptilos)

2. 3. 瓺RALOVKE (Gruiformes)

- sve vrste

2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)

- porodica: Cathartidae

- porodica: kostoberine (Pandionidae)

- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje

2. 5. SOVE (Strigiformes)

- rod: u筧re (Bubo)

- rod: Ketupa

- snje緉a sova (Nyctea scandiaca)

- rod: Scotopelia

- rod: Strix

- rod: Ninox

2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)

- rod: pozemni kljunoro筩i (Bucorvus)

3. GMAZOVI (Reptilia)

3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia)

- sve vrste

3. 2. KROKODILI (Crocodylia)

- sve vrste

3. 3. KORNJA菶 (Chelonia ili Testudines)

- papagajska kornja鑑 (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki)

- nasrtljiva kornja鑑 (Chelydra serpentina)

3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)

- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)

- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m

- porodica: gu緀vi (Colubridae) - samo otrovne vrste

- porodica: otrovni gu緀vi ili guje (Elapidae)

- porodica: ljutice (Viperidae)

- porodica: morske zmije (Hydrophiidae)

- porodica: jami鑑rke (Crotalidae)

- GU㏕ERI (Sauria ili Lacertilia)

- porodica: otrovni bradavi鑑ri (Helodermatidae)

- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste koje mogu narasti du緀 od 100 cm

4. VODOZEMCI (Amphibia)

4. 1. REPA㊣ (Urodela ili Caudata)

- porodica: divovski da綿evnjaci (Cryptobranchidae)

4. 2. 瓵BE I GUBAVICE (Anura)

- porodica: otrovne 綼be (Dendrobatidae)

- afri鑛a bikovska 綼ba (Pyxicephalus adspersus)

- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)

5. BESKRALJE㎞JACI

- MEKU〤I (Mollusca)

- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)

- KUKCI (Insecta)

- sve vrste mrava i termita

- STONOGE (Chilopoda)

- porodica: Scolopendridae

- PAU萅JACI (Arachnida)

- sve otrovne vrste

PRILOG 2.

Minimalna povr筰na ogra餰nih prostora za pse

MASA PASA (kg) MINIMALNA POVR㊣NA (m²) MINIMALNA VISINA (natkriveni, m) MINIMALNA ㊣RINA (m)
do 24 kg 6,0 1,8 2,0
25-28 kg 7,0 1,8 2,0
29-32 kg 8,0 1,8 2,0
od 32 kg i vi筫 8,5 1,8 2,0

Minimalna povr筰na ogra餰nih prostora (m²) u kojim boravi ve鎖 broj pasa

Broj pasa u prostoru Min. povr筰na - psi te緄ne do 16 kg Min. povr筰na - psi te緄ne od 17 do 28 kg Min. povr筰na - psi te緄 od 28 kg
2 7,5 10 13
3 10,0 13 17
4 12,0 15 20
5 14,0 18 24
6 16,0 20 27
7 17,5 22 29
8 19,5 24 32
9 21 26 35
10 23 28 37

U slu鑑ju da je u ogra餰nom prostoru ve鎖 broj pasa razli鑙tih masa, veli鑙na mo緀 biti manja za 15% od propisane uzev筰 da je veli鑙na vezana uz 緄votinju najve鎒 mase.

Veli鑙na pse鎒 ku鎖ce (筰rina x dubina x visina) u cm

Veli鑙na psa - visina ple鎍 u cm Veli鑙na ku鎖ce
do 55 cm 100 x 60 x 55
od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70
od 65 cm i vi筫 170-180 x 120 x 85

Vezane teme

Tako餰r pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporu鑥jemo AVALON web hosting