Zakon o zaštiti životinja - komunalni redari

| More

Članci koji slijede odnose se na obaveze i ovlasti komunalnih redara u provođenju Zakona o zaštiti životinja.

Članak 75.

(3) Nadzor nad provedbom općih akata iz članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. te članka 62. stavka 5. ovoga Zakona provode komunalni redari.

Članak 77.

Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć ovlaštenom podnositelju zahtjeva – nadležnom inspektoru odnosno komunalnom redaru, ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora, sukladno posebnim propisima.

Članak 80.

(1) U provedbi nadzora iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona komunalni redar je
ovlašten:

- pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru
- ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci

- uzimati izjave stranaka i drugih osoba
- zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
- prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način
- očitati mikročip
- obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora
- podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog.

(2) Ako u provedbi nadzora u skladu s člankom 51. stavkom 5. ovoga Zakona komunalni redar zaključi da se životinja nalazi u stanju iz članka 79. točke 3. ovoga Zakona ili je opasna za okolinu u skladu s člankom 79. točkom 4. ovoga Zakona dužan je odmah o tome obavijestiti veterinarskog inspektora koji će odlučiti o privremenom oduzimanju životinje te poduzimanju drugih mjera za koje je ovlašten.

(3) Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno odredbama ovoga Zakona, za koje nije nadležan, obvezan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora.

(4) U svakoj situaciji koja zahtjeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje, pronalazak vlasnika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom životinjom komunalni redar odmah obavještava sklonište.

Članak 83.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1. ovoga članka odlučuje upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva, odnosno ministarstvo koje je nadležno za poslove komunalnog gospodarstva ako je žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara Grada Zagreba.


Članak 84.

(1) Ako komunalni redar u nadzoru utvrdi povredu u skladu s člankom 75. stavkom 3. ovoga Zakona ima pravo i obvezu naplatiti novčanu kaznu propisanu općim aktom predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

(2) Sredstva naplaćena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka prihod su jedinica lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Članak 94.

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. godine osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 80. stavkom 1. podstavkom
6. ovoga Zakona provode komunalni redari.

Uz ovo, preporučujemo da pročitate i članke iz Zakona o zaštiti životinja koji se odnose na jedinice lokalne samouprave.

Objavljeno: listopad 2017.

Vezane teme

Pas na lancu [ 255.85 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting