Ogledni pravilnik za statističko praćenje eutanazije

| More

Korijeni 'neželjenosti': Descartes i prekobrojna populacija*
profesor Henry Mark Holzer**

Povremeno možemo pročitati u tisku da je netko optužen za okrutnost nad životinjama nakon što se otkrije da u kući ili stanu drži velik broj životinja koje je spasio od beskućništva. Ili da u dvorištu drži na desetke pasa. Živeći često bez struje ili tople vode i trošeći svoja - uglavnom skromna - sredstva na hranu za životinje, ubogi se ljubitelji životinja mogu tek opravdati riječima: 'Ja sam samo ljubitelj životinja koji pokušava pružiti dom onima koje drugi ne žele.' Naravno, pokušaji da se životinje smjeste negdje drugdje obično završavaju tako da ih nitko ne želi uzeti ili da ih prihvatilišta namjeravaju eutanazirati. Svatko tko se bavi pravima životinja susreće se s mnogim sličnim pričama.

Uzroci prekobrojnosti populacije pasa i mačaka, prenapučenih prihvatilišta i bezosjećajnog ubijanja nemoćnih životinja ukorijenjeni su vrlo duboko u našem društvu. Pitanje je - gdje?

Više od četrdeset godina radio sam kao pravnik, a kao profesor prava više od dva desetljeća, pa ipak moram priznati da pravnici kao pojedinci i suvremeno američko zakonodavstvo kao institucija nisu u stanju spriječiti barbarizam koji se eufemistički naziva 'prekobrojnom populacijom'. Naravno, pravnici koji rade kao tužitelji mogu provoditi zakone kojima se sprečava okrutnost prema životinjama. Pravnici na sudačkim mjestima mogu strogo kažnjavati one koji su osuđeni za napuštanje životinja (ako se takva presuda uopće donese). Odvjetnici mogu donirati svoje vrijeme da pomognu prihvatilištima i aktivistima.

No koliko god su ovakvi napori pohvalni i važni, teško da predstavljaju više od prsta kojim se pokušava začepiti rupa u brani. Zbog uzroka u korijenu ovog problema, pravnici i institucije u kojima djeluju - ukupni pravni sustav - nisu u stanju riješiti problem 'prekobrojne populacije'. I tako se ubijanje nastavlja.

Naše je pravo zapitati se zašto dvije temeljne društvene institucije - pravo i politika - ne mogu zaustaviti taj pokolj koji bi se možda mogao očekivati u nekom barbarskom dijelu svijeta, ali ne i u zemlji koja sebe smatra najnaprednijom na zemaljskoj kugli.

U osnovi, odgovor je jednostavan: pravno stajalište i političko djelovanje nisu izvorište ili uzročnik. Oni su tek posljedica. Posljedica filozofije, morala, etike, ideja. Djelovanje pravnika, sudaca i zakonodavaca proizlazi iz njihovog sustava mišljenja, vrijednosti do kojih drže i vjerovanja. Na žalost, u posljednjih dvije tisuće godina prevladava mišljenje da sva živa bića koja nisu ljudi nemaju nikakva prava i da postoje tek čovjeku na volju, a čovjek ih onda iskorištava po svojim željama.

Filozofi od struke, poput Toma Regana, svjesni su toga godinama. Knjiga postanka kazuje nam da je Bog dao ljudima nadmoć nad životinjama i da je Noa nakon potopa prinio životinjsku žrtvu Gospodinu, kojem se (kao što ondje stoji) dopao 'slatki miris'. Najutjecajniji grčki (a možda i svjetski) filozof, Aristotel, vjerovao je i podučavao da životinje postoje radi dobrobiti čovjeka. U Starome Rimu svoj su stav prema životinjama jasno pokazivali u Koloseumu, što je preteča današnjih borbi s bikovima. Stoljećima kasnije, napajajući se bilješkama i Aristotelovom filozofijom, sveti Toma Akvinski ponavlja tezu o potpunoj dominaciji ljudi nad životinjama. Ali bez obzira na utjecaj Tome Akvinskog, filozofski otac nasilja nad životinjama je poznati filozof i matematičar Rene Descartes. Životinje je doslovno smatrao strojevima. Po njemu, bez kršćanske duše, životinje ne mogu imati svijest. Stoga, zaključuje Descartes, životinje ne mogu osjećati ni užitak ni bol. Jasno da je takvom teorijom opravdavao provođenje vivisekcija bez anestezije na životinjama.

Ne treba ići dalje od Descartesovih ideja da bi se shvatila veza između filozofije i 'problema prekobrojne populacije'. Poslušajte razgovore u prihvatilištu: 'Možete li uzeti našu mačku, budući da se selimo?'; 'Želimo se riješiti psa, postao je prevelik za naš stan.' ili 'Htjeli smo da naša djeca prisustvuju čudesnom događaju rađanja, ali sada ne znamo što ćemo sa svim ovim mačićima.'. Iako svi ti ljudi nisu čuli za Renea Descartesa, svi oni djeluju na temeljima njegovih misli da su životinje neživi objekti, da nemaju nikakva prava i da ih se može odbaciti poput upotrijebljene maramice.

Stoga da bi se stalo na kraj prekobrojnoj životinjskoj populaciji kroz mjere politike ili prava, odnosno na bilo koji drugi način, potrebno je promijeniti način razmišljanja. Potrebno je stvoriti novi moral, s obzirom na životinje. Kao što su ropstvo i despotizam s pravom osuđeni kao neprihvatljive povrede ljudskih prava, tako se i zlouporaba životinja mora osuditi kao povreda njihovih prava.

I kao što se takozvani 'viši ciljevi' ili 'plemenite svrhe' ili 'dobronamjerno pokroviteljstvo' ne mogu prihvatiti kao opravdanje povrede ljudskih prava, takve su ideje jednako neprihvatljive kao izgovor za povredu prava životinja. Jednako kao što ne može biti prave slobode ondje gdje se krše ljudska prava, tako ne možemo imati pravedno i humano društvo sazdano na zlostavljanju životinja i na bezbrojnim leševima 'neželjenih'.

Tako je na kraju pravi odgovor na 'problem prekobrojne populacije' - primjena principa Prava životinja. To su principi za koje se ISAR zalaže i za koje je sazrijelo vrijeme.

Obilježimo Dan nezbrinutih životinja i neka se pamte zasluge mnogih u ovoj zemlji koji su se posvetili borbi za namisao da i životinje imaju prava te da se među ta prava ubraja i zaštita životinja od boli i zaštita od prerane i ružne smrti - stoga što su neka ljudska bića učinila te životinje neželjenima.

Uvod

Ako ne dođe do rasprave o ustavnosti zakona o kastraciji i sterilizaciji životinja općenito i navedenog statuta, isti se može brzo sprovesti u djelo. Desetim amandmanom Ustava SAD-a pojedinim su državama (a time i jedinicama lokalne uprave) dana prava da provedu gotovo svaki zakon koji žele povezan s javnim zdravstvom, sigurnošću i boljitkom. Istovremeno, ni na državnoj ni na federalnoj razini ne postoje ustavna prava koja jamče pravo uzgoja nebrojenih i neželjenih pasa i mačaka.

Stoga uporaba zakonske regulative o kastraciji i sterilizaciji životinja može biti efikasno oruđe u borbi protiv prekomjerne populacije životinja i ISAR će, zajedno s Institutom za zakonska prava životinja, nastaviti na razvoju odgovarajućeg zakonodavstva. Pozivamo sve koji podržavaju ISAR da nam se jave kako bismo im dostavili brošure o zakonskoj regulaciji kastriranja i sterilizacije životinja.

Ogledni pravilnik

UTVRĐUJE se da je pod zakonskom nadležnošću područne uprave za koje se donosi pravilnik postojao i još uvijek postoji velik broj neželjenih pasa i mačaka koji nemaju stalan dom. Mnoge od ovih životinja potpuno su zdrave, te se

UTVRĐUJE da te životinje bez svoje krivnje imaju štetan utjecaj na zdravlje, sigurnost, dobrobit društva i okolinu, te se

UTVRĐUJE da taj utjecaj, među ostalim, podrazumijeva prenošenje bolesti, nanošenje povreda ljudima i drugim životinjama, prijetnju prometu i trošak za javni proračun, te se

UTVRĐUJE da se velik broj pasa i mačaka eutanazira u prihvatilištima, te humanitarnim i drugim sličnim organizacijama, te se

UTVRĐUJE da je eutanazija pasa i mačaka nehumana, osim kada se provodi iz opravdanih medicinskih razloga, pa je stanovnici područne uprave za koje se donosi pravilnik ne odobravaju, te se

UTVRĐUJE da eutanazija pasa i mačaka, osim kada se provodi iz opravdanih medicinskih razloga, nije efikasno, ekonomično, humano ni etično rješenje problema neželjenih pasa i mačaka, te se

UTVRĐUJE da je efikasan, ekonomičan, human i etičan način rješavanja problema neželjenih pasa i mačaka - smanjenje ili potpuna eliminacija njihova rađanja, te se

UTVRĐUJE da će takvim smanjenjem ili potpunom eliminacijom rađanja životinja - nadležni organi područne uprave za koju se donosi pravilnik pridonijeti poboljšanju zdravlja, sigurnosti, dobrobiti društva i okoliša svojih stanovnika.

STOGA se propisuje sljedeće:

Odjeljak 1. Skraćeni naziv.

Ovaj se pravilnik skraćeno naziva Pravilnikom o sterilizaciji pri usvajanju.

Odjeljak 2. Definicije.

U ovom će pravilniku biti korišteni izrazi čije značenje navodimo u odlomku koji slijedi (osim ako iz konteksta nije jasno vidljivo drugo značenje).
'Ovlašteni veterinar'. Osoba ovlaštena da vodi veterinarsku praksu po zakonima koji su važeći u ovoj područnoj upravi.
'Novi vlasnik' ili 'vlasnik'. Osoba sa zakonskom sposobnošću da sklopi ugovor o usvajanju psa ili mačke od nadležne ustanove.
'Nadležna ustanova'. Prihvatilište, humanitarna ili slična organizacija, koja može biti javna ili privatna.
'Sterilizacija'. Kirurški zahvat kojim se životinja trajno onemogućava u razmnožavanju.

Odjeljak 3. Sterilizacija kao uvjet za otpuštanje određenih životinja.

Nadležna ustanova ne može novom vlasniku otpustiti nijednog psa ili mačku ako životinja nije sterilizirana ili ako osoba koja prima životinju ne potpiše sporazum kojim se obvezuje da će životinju sterilizirati, zbog čega će kod nadležne ustanove položiti sredstva za jamčevinu kao osiguranje da će usvojena životinja biti sterilizirana.
Iznos jamčevine određuje nadležna ustanova, no ni u kojem slučaju ne može biti manji od 30 USD.

Odjeljak 4. Isplata jamčevine po pružanju dokaza o sterilizaciji.

Jamčevina položena kod nadležne organizacije može se isplatiti osobi koja ju je položila po predočenju ovjerene potvrde ovlaštenog veterinara da je životinja za koju je jamčevina položena - sterilizirana.
Kod životinja starijih od 6 mjeseci jamčevina se neće isplatiti ako životinja nije sterilizirana u roku od 60 dana po preuzimanju, a kod životinja mlađih od 6 mjeseci jamčevina se neće isplatiti ako životinja nije sterilizirana u roku od 30 dana nakon što navrši 6 mjeseci starosti.

Odjeljak 5. Pravila i sporazum o sterilizaciji.

Nadležna agencija može usvojiti dodatna pravila za provođenje ovog pravilnika, pod uvjetom da ta pravila nisu u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika i njegovom svrhom da se propiše obvezna sterilizacija za sve pse i mačke koje su nadležne ustanove otpustile novim vlasnicima.
Primjer sporazuma o sterilizaciji priložen je ovom pravilniku i svi sporazumi o sterilizaciji nadležnih agencija trebaju mu biti suštinski slični.

Odjeljak 6. Izuzeci.

Od odredaba ovog pravilnika izuzet će se životinja za koju ovlašteni veterinar izda ovjerenu izjavu da je zbog svog zdravstvenog stanja medicinski nesposobna podnijeti propisanu sterilizaciju jer bi to predstavljalo ozbiljnu prijetnju za njezino zdravlje ili život.

 1. Dob životinje sama po sebi ne može predstavljati dovoljan medicinski razlog.
 2. Odmah po prestanku medicinskih razloga zbog kojih nije provedena sterilizacija dužnost je vlasnika životinje da postupi po odredbama ovoga pravilnika.
 3. Posjedovanje ovjerene izjave iz stavka 1. ovog odjeljka dovoljan je dokaz za oslobađanje od odgovornosti po ovom pravilniku.
Odjeljak 7. Produljenje roka za sterilizaciju.

Po predočenju potvrde iz stavka 1. odjeljka 6, odobrit će se tridesetodnevno produljenje roka u kojem bi (u suprotnom) bilo obvezno provesti sterilizaciju.
Daljnja produljenja roka ili potpuno izuzeće od ovog pravilnika mogu se odobriti temeljem dodatnih izjava ovlaštenog veterinara o nužnosti takvih produljenja ili izuzeća.

Odjeljak 8. Izuzeće od sterilizacije i povrat jamčevine.

Po predočenju ovjerene izjave da je životinja već sterilizirana ili da nikad neće moći biti sterilizirana zbog svoga zdravstvenog stanja - s obzirom na to da bi zahvat mogao dovesti do ozbiljnih posljedica po zdravlje životinje ili do njezine smrti - novom se vlasniku može isplatiti uplaćena jamčevina.

Odjeljak 9. Smrt usvojene životinje.

Na zahtjev vlasnika životinje nadležna će agencija isplatiti jamčevinu po pružanju potrebnih dokaza od strane vlasnika da je životinja umrla prirodnom smrću prije isteka roka u kojem se propisuje provođenje sterilizacije.

Odjeljak 10. Odricanje od jamčevine i usvojene životinje.

Ako novi vlasnik ne ispuni uvjete iz sporazuma, smatra se da se odrekao uplaćene jamčevine.
Nadalje, nadležna agencija može zatražiti povrat psa ili mačke iz sporazuma temeljem neispunjenja obveza od strane novog vlasnika.

Odjeljak 11. Korištenje sredstava iz zadržanih jamčevina i knjigovodstvo.

Sredstva stečena od jamčevina kojih su se uplatitelji odrekli uplatit će se na poseban račun, po mogućnosti uz kamatu. Nadležna agencija može neiskorištena sredstva s ovih računa upotrijebiti za programe koji neposredno smanjuju troškove, promiču ili podupiru djelatnost nadležne agencije u sterilizaciji životinja. Sredstva se mogu koristiti i za informiranje javnosti o programima sterilizacije životinja.
Nadležna agencija mora o ovim sredstvima voditi knjigovodstvo.

Odjeljak 12. Primjena pravilnika.

Odredbe ovog pravilnika ne mogu se koristiti u svrhu obvezne sterilizacije životinja koje se zateknu u nadležnim agencijama a već imaju vlasnika. Nadalje, odredbe ovog pravilnika ne mogu zadirati u druge javne propise kojima se propisuje sterilizacija životinja.

Odjeljak 13. Kazne.

Sve osobe koje ne postupe po odredbama ovog pravilnika - vezano uz sterilizaciju životinja - kaznit će se (navesti zakonski odgovarajuću kaznu).

Odjeljak 14. Stupanje na snagu.

Ovaj pravilnik stupa na snagu odmah po odobrenju nadležnih organa.

Odjeljak 15. Prijelazne odredbe.

Na području područne uprave za koju se donosi pravilnik stavljaju se izvan snage svi pravilnici ili njihovi dijelovi odnosno odredbe koji su u suprotnosti s ovim pravilnikom.

Sporazum o sterilizaciji

Ovaj sporazum zaključuje se na dan ____. ____ . ______ godine između

Nadležna agencija, adresa, telefon(dalje: Nadležna agencija)

i

Novi vlasnik, adresa, telefon (dalje: Novi vlasnik)

U svezi predaje sljedeće životinje, a u svrhu utvrđivanja međusobnih prava i obveza, nadležna agencija predaje novom vlasniku:

(opis životinje)

a) Nadležna agencija pristaje predati navedenu životinju na brigu novom vlasniku i isplatiti novom vlasniku uplaćena sredstva jamčevine za sterilizaciju pod slijedećim uvjetima:

 1. Da je životinja sterilizirana od ovlaštenog veterinara najkasnije do (navesti datum).
 2. Da se nadležnoj agenciji u što kraćem roku dostavi pisana izjava, s prisegom, ovlaštenog veterinara o tome da je životinja sterilizirana do navedenog datuma.

b) Novi vlasnik prihvaća gore navedenu životinju i pristaje:

 1. Sterilizirati životinju kod ovlaštenog veterinara najkasnije do (navesti datum).
 2. Pružiti nadležnoj agenciji gore navedenu pisanu izjavu ovlaštenog veterinara koji je obavio sterilizaciju da je životinja sterilizirana do gore navedenog datuma.

c) Ovaj sporazum obvezujući je i za sve upućenike, nasljednike, izvršitelje i upravitelje obiju strana.

Obje strane potpisale su ovaj sporazum na dan naveden na početku.

Iznos jamčevine: _____________


Pisana izjava ovlaštenog veterinara

Ovime potvrđujem da je gore navedena životinja sterilizirana dana (navesti datum).

Prisegnuto pred javnim bilježnikom dana ____. ____ . _______ godine
(Javni bilježnik)

Ime veterinara, potpis i adresa

Ogledni pravilnik

U svrhu prikupljanja određenih podataka vezanih uz djelatnost javnih i privatnih prihvatilišta za životinje, dodatnih ovlaštenja državnog odvjetnika i kažnjavanja, ovim se pravilnikom ustanovljava sljedeće:

 1. U zemlji danas postoji ozbiljan problem prekobrojne populacija pasa i mačaka, s posljedicama po zdravlje, sigurnost, okoliš i proračun.
 2. Ovim se problemom u važnoj mjeri bave javna i privatna prihvatilišta za životinje.
 3. Osnovna metoda kojom se u navedenim prihvatilištima rješava problem prekobrojne populacije pasa i mačaka jest njihovo usmrćivanje.
 4. Ubijanje velikog broja pasa i mačaka lutalica predstavlja problem za zdravlje, sigurnost, okoliš i proračun, pa mu se zakonodavstvo povremeno posvećuje.
 5. Trenutačno ne postoje pouzdani statistički podaci o tome koliko se pasa i mačaka godišnje usmrćuje u prihvatilištima i stoga ne postoji osnova na kojoj bi zakonodavstvo moglo predlagati bilo kakve propise a da bi riješilo pitanja koja se po zdravlje, sigurnost, okoliš i proračun javljaju uništavanjem neželjenih pasa i mačaka.

Stoga zakonodavac ustanovljava sljedeće:

Odjeljak 1. Definicije.

U ovom će zakonu biti korišteni izrazi čije značenje navodimo u odlomku koji slijedi (osim ako iz konteksta nije jasno vidljivo drugo značenje):
'Prihvatilište za životinje' i 'voditelji prihvatilišta za životinje'. Izraz označava sva prihvatilišta za pse i mačke, javna i privatna, te organizacije i udruge koje ih vode bez obzira na izvore sredstava i na to jesu li profitna ili neprofitna.
'Ured'. Ured državnog tužitelja.
'Izvještajna godina'. Godina za koju se podnosi izvještaj iz Odjeljka 2.

Odjeljak 2. Obvezno izvještavanje.

a) Sadržaj - Svi voditelji prihvatilišta za životinje dužni su svake godine podnijeti izvještaj nadležnom uredu. Izvještaj treba sadržavati:

 1. Broj pasa u prihvatilištu, po pasmini, na dan 1. siječnja izvještajne godine.
 2. Broj pasa u prihvatilištu, po pasmini, na dan 31. prosinca izvještajne godine.
 3. Broj mačaka u prihvatilištu, po pasmini, na dan 1. siječnja izvještajne godine.
 4. Broj mačaka u prihvatilištu, po pasmini, na dan 31. prosinca izvještajne godine.
 5. Broj pasa traženih od vlasnika a koji nisu vraćeni u izvještajnoj godini.
 6. Broj mačaka traženih od vlasnika a koji nisu vraćeni u izvještajnoj godini.
 7. Broj pasa traženih od vlasnika vraćenih u izvještajnoj godini.
 8. Broj mačaka traženih od vlasnika vraćenih u izvještajnoj godini.
 9. Broj zbrinutih a nevraćenih pasa izvještajnoj godini.
 10. Broj zbrinutih a nevraćenih mačaka u izvještajnoj godini.
 11. Broj zbrinutih i vraćenih pasa u izvještajnoj godini.
 12. Broj zbrinutih i vraćenih mačaka u izvještajnoj godini.
 13. Broj pasa usmrćenih u izvještajnoj godini.
 14. Broj mačaka usmrćenih u izvještajnoj godini.
 15. Broj pasa predanih ili drugačije proslijeđenih posrednicima i broj pasa predanih ili drukčije proslijeđenih laboratorijima i ustanovama za biološku opskrbu u izvještajnoj godini.
 16. Broj mačaka predanih ili drukčije proslijeđenih posrednicima i broj mačaka predanih ili drukčije proslijeđenih laboratorijima i ustanovama za biološku opskrbu u izvještajnoj godini.
 17. Broj pasa koji su pobjegli iz prihvatilišta, umrli prirodnom smrću ili su odstranjeni iz prihvatilišta na neki treći način koji treba specificirati.
 18. Broj mačaka koje su pobjegle iz prihvatilišta, umrle prirodnom smrću ili su odstranjene iz prihvatilišta na neki treći način koji treba specificirati.
 19. Iznos javnih i privatnih sredstava potrošenih u gornje svrhe.

b) Metoda usmrćivanja - Izvještaj treba specificirati način usmrćivanja i odlaganja ostataka.

c) Obrazac - Nadležni ured propisat će i staviti na raspolaganje standardni obrazac. Obrazac će uključivati izjavu kojom sastavljač odgovara za točnost i istinitost podataka.

d) Naknada - Nadležni ured može propisati odgovarajuću naknadu za pokriće troškova prikupljanja i obrade podataka. Naknada treba pokrivati trošak umnožavanja izvještaja i poštarine u svrhu dostave osobama koje ga zatraže.

Odjeljak 3. Prikupljanje podataka.

Nadležni ured prikuplja izvještaje na državnoj i regionalnoj osnovi te čuva izvještaje najmanje deset godina. Ovi su izvještaji javni i moraju biti dostupni javnosti te pristup podacima ne smije biti zapriječen temeljem drugih zakona o povjerljivosti podataka.

Odjeljak 4. Kaznene odredbe.

a) Nepodnošenje izvještaja - Nepodnošenje izvještaja ovim se aktom smatra... (uključiti odgovarajuće kaznene odredbe)

b) Netočno izvještavanje - Svakako osoba koja svjesno podnese lažne ili pogrešne izvještaje ili koja dostavi lažne ili pogrešne informacije u izvještaju... (uključiti odgovarajuće kaznene odredbe)

Odjeljak 5. Pravila i propisi.

Ured državnog tužitelja donijet će odgovarajuće mjere za provođenje ovog pravilnika.

Odjeljak 6. Stupanje na snagu.

Ovaj pravilnik stupa na snagu odmah po odobrenju nadležnih organa.

Zaključak

Ako ne dođe do rasprave o ustavnosti zakona o kastraciji i sterilizaciji životinja općenito i navedenog statuta, isti se može brzo sprovesti u djelo. Desetim amandmanom Ustava SAD-a pojedinim su državama (a time i jedinicama lokalne uprave) dana prava da provedu gotovo svaki zakon koji žele povezan s javnim zdravstvom, sigurnošću i boljitkom. Istodobno, ni na državnoj ni na federalnoj razini ne postoje ustavna prava koja jamče pravo uzgoja nebrojenih i neželjenih pasa i mačaka.
Stoga upotreba zakonske regulative o kastraciji i sterilizaciji životinja može biti efikasno oruđe u borbi protiv prekomjerne populacije životinja i ISAR će, zajedno s Institutom za zakonska prava životinja, nastaviti na razvoju odgovarajućeg zakonodavstva. Pozivamo sve koji podržavaju ISAR da nam se jave kako bismo im dostavili brošure o zakonskoj regulaciji kastriranja i sterilizacije životinja.

Za dodatane informacije posjetiti www.isaronline.org.

*Ovaj se esej temelji na autorovom izlaganju u New Yorku na Dan nezbrinutih životinja 1992. godine i pretiskan je iz ISAR Reporta od jeseni 1996.
**Henry Mark Holzer izvanredni je profesor na Brooklyn Law School i predsjednik upravnog odbora ISAR-a.

Pas u kavezu [ 32.79 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting