Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka Općine Pribislavec

| More

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIBISLAVEC
Općinsko vijeće

KLASA: 024-01/22-01/04
URBROJ: 2109-26-01-22-05
Pribislavec, 20.06.2022. godine

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti
životinja („Narodne novine“ broj 102/17) i članka 16. Statuta Općine Pribislavec („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 06/22), Općinsko vijeće Općine Pribislavec na svojoj 9. sjednici održanoj dana 20.06.2022. godine donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka i ostalih kućnih ljubimaca i načinu postupanja napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom ureduju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Pribislavec.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži;
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za
te životinje;
3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio
zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao;
4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima
mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema
čovjeku;
5. posjednik životínje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili
fìzíčka osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i
dobrobit životinje;
6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući
postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište;
7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji
služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova;
8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju
napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć;
9. slobodno živuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika;
10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih
državnih tijela.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 3.

Posjednik je dužan:

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a mínimalno predviđenim
Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom,
2. kućnim ljubimcima osigurati smještaj u skladu s njihovim potrebama i osigurati provjeru stanja
kućnog ljubimca najmanje jedanput dnevno, a prema potrebi i češće,
3. psima koje drži izvan stambenog prostora osigurati kućicu primjerenu njihovoj veličini tako da pas u njoj može ležati, stajati uspravno, okrenuti se i njegovati; otvori na kućici moraju biti dovoljno veliki da pas može nesmetano prolaziti, a površina od 1 metra ispod i oko kućice mora imati betonsku podlogu,
4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu, a pse i mačke cijepiti protiv najčešćih zaraznih bolesti i očistiti od unutarnjih i vanjskih parazita, što treba potvrditi veterinarskom iskaznicom ovjerenom od veterinara,
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora,
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa, te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima,
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi
9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.
Posjednik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Zabranjeno je:

1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje;
2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu;
3. držati pse vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora;
4. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika
5. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dío ove Odluke.

Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

Općina Pribislavec, putem komunalnog redara kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Općina Pribislavec na čitavom svojem području ovom Odlukom propisuje trajnu sterilizaciju napuštenih životinja te izgubljenih životinja čiji vlasnik nije prijavio njihov gubitak u rokovima i na način određenim člankom 22. ove Odluke, a može propisati i druge mjere sterilizacije.
Ukoliko je vlasnik životinje iz prethodnog stavka poznat dužan je Općini Pribislavec nadoknaditi troškove sterilizacije.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Uvjeti držanja pasa izvan stambenih prostora

Članak 5.

Ako se pas na adresi prebivališta ili boravišta posjednika smješta u dvorištu, cijeli prostor ili dio prostora od najmanje 30 m2 po psu mora biti ograđen na način koji će spriječiti psa da izađe na javnu površinu bez povodca i nadzora.

Dio ograđenog prostora za kretanje kućnog ljubimca mora biti zaštićen od izravnog udara sunca i drugih vremenskih neprilika i nepovoljnih uvjeta za obitavanje.

Ograda mora biti postavljena na način da ju pas ne može preskočiti, provući se ili na bilo koji drugi način izaći izvan ograđenog prostora.

Pas ne smije biti vezan te mora, prema potrebi, imati pristup boravku u kući.

Ako posjednik psa ne udovoljava odredbama iz ovoga članka, pas se može oduzeti o trošku posjednika.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 6.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na fiksnom povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 7.

Kretanje pasa bez fiksnog povodca dozvoljeno je isključivo na javnim površinama izvan naselja.

Članak 8.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene isključivo uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drugačìje određeno.

Članak 9.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Članak 10.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih žívotinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 12.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza samo uz uvjete utvrđene posebnom odlukom prijevoznika.

Članak 13.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 14.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti sve mjere koje su propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 15.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 16.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

Članak 17.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 18.

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 19.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 20.

Vlasnik/posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.
Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.

Članak 21.

Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.

Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.

Članak 22.

Kontrola razmnožavanja pasa i mačaka provodi se trajnom sterilizacijom, i obvezna je na području Općine Pribislavec i Romskog naselja Pribislavec, osim u slučajevima:

- ako je posjednik kućnog ljubímca uzgajivač kućnih ljubimaca koji ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela,

- ako je posjednik kućnog ljubimca od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec, nadležnog za zaštitu životinja, dobio suglasnost za drugi način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka.

NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 23.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/ posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.

Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 24.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Pribislavec ima potpisan ugovor objavljen je na službenim internetskim stranicama Općine Pribislavec.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

Troškove skloništa za primljenu životinju na području Općine Pribislavec financira Općina Pribislavec temeljem sklopljenog Ugovora.

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 25.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 26.

Općina Pribislavec će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja, kao i provoditi poticajne mjere za trajnu sterilizaciju.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 27.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ilí bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.
(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama zatečenim na području Općine Pribislavec mora organizirati i financirati Općina temeljem sklopljenog Ugovora.
(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove pružanja pomoći i liječenja snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 28.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te ih izlagati na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti komunalnog redara.

Članak 29.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.

NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 30.

Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar koji je u svom postupanju ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
1. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,
2. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
3. očitati mikročip,
4. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,
5. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s odlukom Općine pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,
6. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,
7. upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,
8. narediti fizičkim pravnim osobama otklanjanje prekršaja,
9. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pismeno rješenje.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u ìstim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom,
2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca),
3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije,
4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima,
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa,
6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubímca,
7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva,
8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca,
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad,
10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti komunalnog redara.

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisníkom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 31.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

NOVČANE KAZNE

Članak 32.

Sredstva naplaćena u skladu s ovom Odlukom za predviđene prekršaje prihod su Općine Pribislavec i koriste se namjenski za provedbe mjere sterilizacije i zbrinjavanja napuštenih životinja, kao i za druge rashode koji proizlaze iz ove Odluke.

Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci, a u tu svrhu komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 300,00 do 2.000,00 kuna, ako:

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njegovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom Općine (članak 3. stavak 1. točka 1.),
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (članak 3. stavak 1. točka 2.),
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. (članak 3. stavak 1. točka 3.),
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (članak 3. stavak 1. točka 5.),
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (članak 3. stavak 1. točka 6.),
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi (članak 3. stavak 1. točka 8.),
7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (članak 3. stavak 1. točka 9.), 8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (članak 3. stavak 3. točka 2.),
9. drži psa vezanim ili ga trajno drži u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora (članak 3. stavak 3. točka 3.),
10. trajno drži kućne ljubimce na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor (članak 3. stavak 3. točka 4.),
11. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvr6ene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 1.) koji je sastavni dio ove Odluke (članak 3. stavak 3. točka 5.),
12. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (članak 3. stavak 4.),
13. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (članak 4. stavak 1.),
14. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti (članak 4. stavak 3.),
15. psa izvodi na javne površine gdje to ovom Odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (članak 5.),
16. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora (članak 8.),
17. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (članak 9.),
18. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očisti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 10.),
19. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (članak 14.),
20. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS« (članak 15.),
21. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i povodca (članak 16.),
22. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje (članak 19.),
23. koristi životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlaganje na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti komunalnog redara (članak 27.),
24. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetíma kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama (članak 28.).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste

Članak 33.

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.), a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke prijavi, radi evidentiranja Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Članak 34.

Ovom Odlukom se van snage stavljaju: Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa, mačaka i drugih kućnih ljubímaca te uklanjanju pasa i mačaka lutalica na području Općine Pribislavec od 21.01.2006. godine Izmjene dopune iste Odluke od 11.07.2008. godine.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pribislavec
Zoran Tomašić, mag. oec.

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting