Gospodarsko i negospodarsko ubijanje klokana

| More

Ovo pismo možete poslati premijeru i/ili ministru za okoliš Australije i/ili bilo koje savezne države, kao i bilo kojoj agenciji ili službenoj osobi koja je nadležna za nacionalne parkove ili divlje životinje u Australiji.

U nastavku se nalazi prijevod pisma na hrvatski, a potom i originalni tekst na engleskom jeziku.

Prijevod s engleskog:

Poštovani,

Predmet: Gospodarsko i negospodarsko ubijanje klokana

Pišem Vam sa zamolbom da pomognete spasiti klokane tako da nametnete moratorij na njihovo gospodarsko i negospodarsko ubijanje.

Oni koji podržavaju gospodarsko ubijanje klokana, tvrde da su klokani štetočine. Međutim, znanstvena istraživanja nisu otkrila nikakvih dokaza da se crveni klokani natječu s ovcama za ispašu ni da uništavaju usjeve pšenice. Istraživanje koje je proveo institut CSIRO pokazalo je da klokani nikada ne posjete 95 posto usjeva pšenice. Broj crvenih klokana regulira se sam i ne treba ih ubijati.

Ubijanje klokana radi njihova mesa i kože okrutno je. Klokani bivaju ubijeni noću, u udaljenom zaleđu, gdje nitko ne može nadzirati odstrjel. Nacionalni 'Pravilnik za humano ubijanje klokana' dragovoljan je kodeks i ne postoje kazne za nepoštivanje. Odrasle klokane ubijaju i dovuku do kamiona, koprcajući se dok su još pri svijesti. Neki su još živi kad im razrežu nogu i povuku na kamion velikom kukom koja je umetnuta kroz prorez. Njihov je vrat razrezan i oni iskrvare do smrti.

Novorođeni klokani ubijaju se nakon što su ustrijeljene njihove majke. Način ubijanja ovih novorođenih životinja jest takav da im se glava odsiječe sjekirom, ili da dobiju udarac u glavu teškim tupim predmetom. Ženke često imaju mladog klokana koji više ne živi u tobolcu, ali i dalje treba svoju majku radi mlijeka i zaštite od grabežljivaca, kao i da nauči životne vještine. Kad lovac napadne obiteljsku jedinicu i ubije majku, mladi klokan pobjegne od straha i umrijet će polaganom smrti od izgladnjivanja ili će ga dohvatiti grabežljivac.

Ubijanje klokana radi mesa i kože neodrživo je. Dopuštenja se izdaju na temelju procjenjivanja broja klokana iz zraka. Samo se trećina područja u kojem će se izvršiti odstrjel svake godine prebrojava po rotacijskoj osnovi. Klokani su pokretne životinje, ali se brojenje može oduljiti više od tri godine. To znači da se pojedina životinja može prebrojiti dvaput; moguće je dakle precijeniti brojno stanje, a prema tome i bilo kakve kvote za svrhu ubijanja.

Čak i oni koji sudjeluju u toj gospodarskoj grani priznaju da se brojno stanje klokana u Australiji prepolovilo s 50 na 25 milijuna u posljednjih pet godina kako je suša uzela danak nad razmnožavanjem i izvorima hrane. Sada nikako nije vrijeme da se izdavaju dopuštenja za ubijanje klokana. Ljudi su pokazali da ne mogu loviti životinje na održivi način. To pokazuje pretjeran izlov svjetskih oceana.

Šest vrsta klokana već je izumrlo; još je sedamnaest vrsta na popisu kao ugrožene ili u opasnosti. Australija ima najgoru povijest u svijetu što se tiče istrjebljenja životinjskih i biljnih vrsta. Pokolj klokana najveći je pokolj divljih kopnenih životinja na svijetu.

Lovci na klokane najprije ubijaju najveće i tjelesno nadmoćne pojedince jer su plaćeni po kilogramu. Tijekom vremena, to oslabi populacijsku strukturu toliko mnogo da ostaje manja, genetički slabija vrsta, što smanjuje sposobnost opstanka i snagu ciljane vrste. Autohtone životinje ne postoje samo da ih se ubija radi zadovoljenja sebičnih zahtjeva ljudi, nego one imaju istinsku vrijednost i trebale bi moći živjeti kao što su to činile milijunima godina.

Ubijanje klokana radi mesa i kože može donijeti zaradu određenom broju lovaca, ali će odvratiti mnoge turiste koji će izbjegavati putovati u državu koja ne samo da propagira, nego čak i subvencionira brutalno ubijanje svojih autohtonih životinja. Humane i održive gospodarske djelatnosti i proizvodi visoke dodatne vrijednosti ostvarili bi mnogo više novca za mnogo više ljudi bez ubijanja životinja. Turizam, recikliranje, solarna energija i veganska hrana samo su neki od načina na koje se novac može zaraditi i koji ne štete životinjama.

Pridružujem se brojnim osobama i udrugama širom svijeta i tražim od Vas da prestanete davati dopuštenje za gospodarsko ubijanje klokana.

S poštovanjem,

Original na engleskom jeziku:

Dear Sir/Madam,

Subject: The commercial and non-commercial killing of kangaroos

I am writing to ask that you help protect kangaroos by imposing a moratorium on their commercial and non-commercial shooting.

Those in support of the kangaroo killing industry maintain that kangaroos are pests. However, scientific studies did not find any evidence of red kangaroos competing with sheep for grazing or destroying wheat crops. A study by the CSIRO showed that kangaroos never visit 95 percent of wheat crops. Red kangaroo numbers are self-regulating and they do not need to be killed.

Killing kangaroos for their meat and skin is cruel. Kangaroos are shot at night in the remote outback where nobody can monitor the shooting. The national 'Code of Practice for the humane killing of kangaroos' is voluntary and there are no penalties tor not complying. Adult kangaroos are shot and dragged to trucks, struggling and still conscious. Some are still alive when their leg is cut open, a large hook inserted through the gash, and they are hauled up onto the truck. Their throat is slit and they bleed to death.

Baby joeys are killed after their mothers are shot. The method of killing these baby animals is to chop off their head with an axe, or for them to receive a blow to the head with a heavy blunt instrument. Female kangaroos often have a joey who no longer lives in the pouch but still needs its mother for milk and protection from predation, as well as to learn life skills. When a shooter intrudes on a family unit and shoots the mother, this joey hops away frightened and will die a slow death due to starvation or capture by a predator.

Killing kangaroos for meat and skin is unsustainable. Permits are issued based on aerial surveys of numbers of kangaroos. Only a third of the area in which the shooting is to be carried out is counted each year on a rotational basis. Kangaroos are mobile animals, but the count may be spread over three years. This means that an animal can be counted twice; hence it is possible to overestimate the population and therefore any quotas for killing purposes.

Even those involved in the industry admit that the kangaroo population of Australia has halved from 50 to 25 million in the past five years as the drought has taken a toll on breeding and food sources. Now is certainly not the time to be issuing permits for the killing of kangaroos. Humans have shown that they cannot hunt animals in a sustainable manner. The overfishing of world oceans is illustrative of that.

Six kangaroo species are already extinct; with seventeen more species listed as endangered or vulnerable. Australia has the worst record in the world when it comes to animal and plant species extinctions. The kangaroo massacre is the largest massacre of wild animals in the world.

Kangaroo shooters kill the largest and physically superior individuals first since they are paid per kilogram. Over time, this weakens the population structure so much so that a smaller, genetically weaker species remains, which reduces the survival ability and strength of the targeted species. Native animals do not exist just to be killed to satisfy the selfish demands of humans but have an intrinsic value and should be able to live as they have done so for millions of years

Killing kangaroos for meat and skin may bring in an income for a certain number of shooters, but it will turn away many tourists who will avoid travelling to a country which not only promotes, but also subsidizes the brutal killing of its native animals. Humane and sustainable industries and high value-added products would make much more money for many more people without killing animals. Tourism, recycling, solar energy and vegan foods are just some of the ways in which money can be earned that do not harm animals.

I join many people and organizations from around the world and call on you to stop giving permission for the commercial killing of kangaroos.

Yours sincerely,

Vezane teme

Klokani čekaju smrt - Copyright: Ray Drew [ 93.07 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting