Zapisnik sa skupštine 2008.

| More

Z A P I S N I K
s redovne Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 10. svibnja 2008. u prostorijama Udruge, Gajeva 47, Zagreb, s početkom u 16:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 22. Statuta Udruge).

Predsjedavajući predlaže sljedeći dnevni red:
1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
2. Osvrt na akcije u protekloj godini i dogovor oko novih akcija i rada Udruge
3. Podnašanje financijskog izvješća
4. Promjena Statuta Udruge
i potvrđuje da je dnevni red jednoglasno usvojen.

Prema točki 1. za zapisničarku je predložena Ivana Surjan, a za ovjerovitelje Bernard Vjeran Franolić i Luka Oman koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj prisutnih aktivnih članova koji iznosi 16 (šesnaest).

Prema točki 2. dnevnog reda razmatralo se o uspješnosti akcija i kampanja koje je Udruga realizirala u proteklom razdoblju te o cjelokupnom radu Udruge, te je zaključeno da Udruga uspješno djeluje u skladu s ciljevima Udruge, a što se vidi iz zastupljenosti Udruge i problema prava i zaštite životinja u medijima i u osobnim kontaktima s pojedincima te u realiziranoj suradnji s državnim tijelima i institucijama.

Prema točki 3. dnevnog reda, zamjenik predsjednice Upravnog odbora Bernard Vjeran Franolić podnio je financijsko izvješće Udruge koje je jednoglasno usvojeno.

Prema točki 4. predsjedavajući predlaže i daje na usvajanje od strane Upravnog odbora predložene izmjene i dopune Statuta udruge Prijatelji životinja koje su javnim glasovanjem usvojene jednoglasno. Predsjedavajući konstatira da su izmjene i dopune Statuta prihvaćene.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta nalazi se u privitku ovoga Zapisnika.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda sjednica izvanredne Skupštine završena u 17:00 sati.


Zapisničarka:

Ivana Surjan

Ovjerovitelji:

Bernard Vjeran Franolić

Luka Oman

Predsjedavajući Skupštine:

Robert Francisti

U Zagrebu, 10. svibnja 2008.


Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting