Zapisnik s izvanredne skupštine 2010.

| More

Z A P I S N I K
s izvanredne izborne Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 7. lipnja 2010. u prostorijama Udruge, Gajeva 47, Zagreb, s početkom u 17:30 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 22. Statuta Udruge).

  1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja
  2. Izbor rukovodstva Udruge i osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge
  3. Primanje novih članova u radni odnos
  4. Izmjene i dopune statuta
  5. Osvrt na akcije u protekloj godini i dogovaranje budućih akcija
  6. Podnašanje financijskog izvješća
  7. Razno

Prema točki 1. za zapisničara je predložen Alen Crnčan, a za ovjerovitelje Gordana Hećimović i Ivana Surjan koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih aktivnih članova koji iznosi 20 (dvadeset).

Prema točki 2. Skupština je jednoglasno donijela odluku o razrješenju svih tijela upravljanja. Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog članova Upravnog odbora da se na rukovodeće funkcije Udruge u novom mandatu odaberu sljedeće osobe:
- Predsjednik Udruge: Luka Oman, zamjenica predsjednika udruge: Maja Orešković Igrić
- Predsjednica Upravnog odbora: Ivana Surjan, zamjenik predsjednice Upravnog odbora: Alen Crnčan; članovi Upravnog odbora: Maja Sertić, Anita Euschen, Luka Oman, Maja Orešković Igrić i Jelena Lazić
- Predsjednik Skupštine: Robert Francisti, zamjenica predsjednika Skupštine: Gordana Hećimović

Nakon rasprave, predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je odlučeno da se na rukovodeće funkcije Udruge u novom mandatu odaberu sljedeće osobe:
- Predsjednik Udruge: Luka Oman, zamjenik predsjednika udruge: Alen Crnčan
- Predsjednica Upravnog odbora: Ivana Surjan, zamjenica predsjednice Upravnog odbora: Maja Orešković Igrić; članovi Upravnog odbora: Sanja Hađina, Anita Euschen, Luka Oman, Maja Orešković Igrić i Jelena Lazić
- Predsjednik Skupštine: Robert Francisti, zamjenica predsjednika Skupštine: Gordana Hećimović

Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog da se od ovdje navedenih osoba odabranih na rukovodeće funkcije sljedeće osobe ovlaste za zastupanje Udruge:
- Luka Oman, predsjednik Udruge
- Alen Crnčan, zamjenik predsjednika Udruge
- Ivana Surjan, predsjednica Upravnog odbora
- Maja Orešković Igrić, zamjenica predsjednice Upravnog odbora

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Prema točki 3. dnevnog reda, predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog članova Upravnog odbora da se u radni odnos na pola radnog vremena, uz već postojeća četiri aktivna člana - Bernarda Vjerana Franolića, Luke Omana, Alen Crnčana i Ivane Surjan -prime i dvije nove aktivne članice: Sanja Hađina i Jelena Lazić.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno, a naknada Bernardu Vjeranu Franoliću, Luki Omanu, Ivani Surjan, Sanji Hađina, Alenu Crnčanu i Jeleni Lazić isplaćivat će se iz namjenskih donacija inozemne fondacije i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva iz Hrvatske. Jelena Lazić i Sanja Hađina primljene su u radni odnos na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja ugovora. Nakon isteka ovih ugovora postoji i mogućnost zapošljavanja novih osoba.

Prema točki 4. predsjedavajući predlaže i daje na usvajanje od strane Upravnog odbora predložene izmjene i dopune Statuta udruge Prijatelji životinja koje su javnim glasovanjem usvojene jednoglasno. Predsjedavajući konstatira da su izmjene i dopune Statuta prihvaćene.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta nalazi se u privitku ovoga Zapisnika.

Prema točki 5. dnevnog reda razmatralo se o uspješnosti akcija i kampanja koje je Udruga realizirala u proteklom razdoblju te o cjelokupnom radu Udruge. Zaključeno je da Udruga uspješno djeluje u skladu s ciljevima Udruge, a što se vidi iz zastupljenosti Udruge i problema prava i zaštite životinja u medijima i u osobnim kontaktima s pojedincima te u realiziranoj suradnji s državnim tijelima i institucijama.

Također je zaključeno da Udruga i tijekom ove godine treba nastaviti s radom u pravcu u kojem je i do sada išla, a od značajnijih akcija i kampanji u drugom polugodištu 2010. godine i početkom 2011. godine usvojene je sljedeće: kampanja Zeleni ponedjeljak, kampanja protiv napuštanja životinja s poznatim osobama, obilježavanje Dana borbe protiv pokusa na životinjama, kampanja ''I turisti su vegetarijanci'', kampanja za kastraciju kućnih životinja s poznatom osobom, organiziranje ZeGeVege festivala, obilježavanje Dana prijatelja životinja, sudjelovanje na prosvjedu protiv lova organiziran od strane udruge Glas životinja, organiziranja prosvjeda protiv krzna u Zagrebu i obilježavanje Svjetskog dana bez mesa.

Skupština je zaključila da će se tijekom tekuće i iduće kalendarske godine organizirati i brojne manje akcije i aktivnosti Udruge u skladu s ciljevima Udruge, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina.

Prema točki 6. dnevnog reda, Bernard Vjeran Franolić podnio je financijsko izvješće Udruge koje je jednoglasno usvojeno.

Prema točki 7. dnevnog reda Skupština je jednoglasno donijela odluku o kupnji službenog automobila Udruge kao i o uvođenju Sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije (SOKNO).

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda sjednica izvanredne izborne Skupštine završena u 19 sati.

Zapisničar:

Alen Crnčan

Ovjerovitelji:

Gordana Hećimović

Ivana Surjan

Predsjedavajući Skupštine:

Robert Francisti

U Zagrebu, 7. lipnja 2010.

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting