Zapisnik sa skupštine 2011.

| More

PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Gajeva 47
10000 Zagreb

Z A P I S N I K

s izborne godišnje Skupštine udruge Prijatelji životinja

Skupština je održana 22. siječnja 2011. u prostorijama SublinK kluba, Teslina 12, Zagreb, s početkom u 17:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Skupštine Robert Francisti koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine, utvrđuje da Skupštini nazočuje dovoljan broj aktivnih članova te da će svi zaključci koje većinom glasova donese Skupština biti punovažni (članak 22. Statuta Udruge).

1. Određivanje zapisničara i ovjerovitelja.
2. Usvajanje teksta novog statuta Udruge
3. Izbor novih tijela Udruge, rukovodstva, i osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge
4. Primanje novih članova u radni odnos i određivanje novih plaća djelatnika
5. Usvajanje Etičkog kodeksa Udruge
6. Određivanje člana za vođenje blagajne Udruge i člana za vođenje knjige članova.
7. Osvrt na akcije u protekloj godini i dogovaranje budućih akcija
8. Podnašanje financijskog izvješća
9. Usvajanje Strateškog i Operativnog plana Udruge

Prema točki 1. za zapisničara je predložen Alen Crnčan, a za ovjerovitelje Gordana Hećimović i Ana Marija Pšeničnik koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni. Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih aktivnih članova koji iznosi 33 (trideset i troje)

Prema točki 2. predsjedavajući predlaže i daje na usvajanje od strane Upravnog odbora predloženi tekst novog Statuta udruge Prijatelji životinja koji je javnim glasovanjem usvojen jednoglasno. Predsjedavajući konstatira da je tekst novog statuta Statuta prihvaćen.
Odluka o tekstu novog Statuta nalazi se u privitku ovoga Zapisnika.

Prema točki 3. Skupština je jednoglasno donijela odluku o razrješenju svih tijela upravljanja.

Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na razmatranje prijedlog Upravnog odbora o uvođenju novih tijela Udruge i članova za nove rukovodeće funkcije te nakon rasprave daje na usvajanje da se u novom mandatu odaberu sljedeće osobe:

Članovi Upravnog odbora: Anita Euschen, Ljilja Čanković, Aleksandra Hampamer, Martina Juriša i Luka Oman
Predsjednica Upravnog odbora: Anita Euschen
Zamjenica predsjednice Upravnog odbora: Martina Juriša
Članovi Izvršnog odbora: Alen Crnčan, Maja Oreskovic Igrić, Luka Oman i Gordana Hećimović
Predsjednik Izvršnog odbora: Alen Crnčan
Zamjenica predsjednika Izvršnog odbora: Maja Orešković Igrić
Članovi Nadzornog odbora: Ivana Surjan, Jelena Lazic i Matija Knez
Predsjednica Nadzornog odbora: Ivana Surjan
Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora: Jelena Lazić
Predsjednik Skupštine: Robert Francisti
Zamjenik Skupštine: Vedran Pisačić
Predsjednik Udruge: Luka Oman
Zamjenik predsjednika Udruge: Alen Crnčan
Članovi Savjetodavnog odbora: Aleksandar Ratz, Anka Orešković, Hrvoje Jurić, Suzana Marjanić i Dunja Pavliček

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Predsjedavajući sjednice Skupštine daje na usvajanje prijedlog da se od ovdje navedenih osoba odabranih na rukovodeće funkcije sljedeće osobe ovlaste za zastupanje Udruge:
- Luka Oman, predsjednik Udruge
- Alen Crnčan, zamjenik predsjednika Udruge i predsjednik Izvršnog odbora
- Ivana Surjan, predsjednica Nadzornog odbora

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Prema točki 4. dnevnog reda, predsjedavajući sjednice Skupštine daje na suglasnost primanje u radni odnos, uz već postojeća tri aktivna člana – Bernarda Vjerana Franolića, Luke Omana i Alena Crnčana – a umjesto Ivane Surjan, Jelene Lazić i Sanje Hađina, četiri nove aktivne članice: Gordana Hećimović, Ana Marija Pšeničnik, Jelena Gregov i Vanja Jagetić. Također je na usvajanje dan prijedlog da se svim djelatnicima od 1. siječnja 2011. isplaćuje netto plaća u iznosu 1.500,00 kn.

Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog usvojen jednoglasno.

Prema točki 5. dnevnog reda predsjedavajući predlaže i daje na usvajanje od strane Upravnog odbora novi Etički kodeks Udruge koji je javnim glasovanjem usvojen jednoglasno. Predsjedavajući konstatira da je novi Etički kodeks Udruge prihvaćen.
Odluka o novom Etičkom kodeksu Udruge nalazi se u privitku ovog zapisnika.

Prema točki 6. dnevnog reda predsjedavajući daje na razmatranje i usvajanje da Bernard Vjeran Franolić vodi blagajnu Udruge što je javnim glasovanjem usvojen jednoglasno.
Predsjedavajući daje na razmatranje i usvajanje da Gordana Hećimović vodi knjigu članova što je javnim glasovanjem usvojeno jednoglasno.

Prema točki 7. dnevnog reda razmatralo se o uspješnosti akcija i kampanja koje je Udruga realizirala u proteklom razdoblju te o cjelokupnom radu Udruge. Zaključeno je da Udruga uspješno djeluje u skladu s ciljevima Udruge, a što se vidi iz zastupljenosti Udruge i problema prava i zaštite životinja u medijima i u osobnim kontaktima s pojedincima te u realiziranoj suradnji s državnim tijelima, institucijama i drugim udrugama.

Također je zaključeno da Udruga i tijekom ove godine treba nastaviti s radom u pravcu u kojem je i do sada išla, a od značajnijih akcija i kampanji u 2011. godini usvojene su sljedeće: kampanja Zeleni ponedjeljak, projekt Vegan Buddy, projekt Trgovine bez krzna, kampanja protiv napuštanja životinja, obilježavanje Dana borbe protiv pokusa na životinjama, projekt ''I turisti su vegetarijanci'', organiziranje ZeGeVege festivala, obilježavanje Dana prijatelja životinja, organiziranja prosvjeda protiv krzna u Zagrebu i obilježavanje Svjetskog dana bez mesa.

Uz navedene akcije i kampanje, a s obzirom da je 2011. deseta godina rada i postojanja Udruge, odlučeno je da će se kroz akcije kao i posebnim događanjima obilježiti deseta obljetnica Udruge.

Skupština je zaključila da će se tijekom tekuće iduće kalendarske godine organizirati i brojne manje akcije i aktivnosti Udruge u skladu s ciljevima Udruge, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina.

Prema točki 8. dnevnog reda, Bernard Vjeran Franolić podnio je privremeno polugodišnje (lipanj-prosinac 2010) financijsko izvješće Udruge s obzirom da zbog ranog sazivanja Skupštine knjigovodstvo nije uspjelo izraditi završni račun za 2010. godinu. Po izradi i primitku završnog računa od strane knjigovodstva isti će biti naknadno proslijeđen članovima skupštine.

Prema točki 9. dnevnog reda predsjedavajući je dao na razmatranje i usvajanje Strateški i Operativni plan Udruge. Predsjedavajući sjednice Skupštine utvrđuje da je prijedlog nakon javnog glasovanja usvojen jednoglasno.

Zaključuje se da je s ovom točkom dnevnog reda sjednica izborne godišnje Skupštine završena u 18:20 sati.

Zapisničar: Alen Crnčan

Ovjerovitelji: Gordana Hećimović, Ana Marija Pšeničnik

Predsjedavajući Skupštine: Robert Francisti

U Zagrebu, 22. siječnja 2011.

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting