Novosti u Pravilniku o skloništima (2021.)

| More

Novosti u Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/2019) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 8/2021)

U odnosu na stari Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (NN 110/2004) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (NN 121/2004, NN 29/2005), novi Pravilnik i njegove izmjene i dopune donose sljedeće bitne novosti u smjeru manjih zahtjeva što se tiče izgradnje skloništa, a naglasak je na dobrobiti životinja u skloništu, transparentnom radu i oglašavanju te udomljavanju životinja:

- Sklonište mora biti otvoreno za javnost najmanje četiri sata dnevno u redovnom radnom vremenu od sedam dana u tjednu, od čega dvaput tjedno u popodnevnim satima te raditi u dvije smjene, a mora imati i pripravnost izvan radnog vremena.

- Sklonište mora podatke o svim životinjama u skloništu (vrsta, spol, procijenjena starost, mjesto i vrijeme pronalaska), uključujući i fotografije životinja, dati javnosti na uvid i korištenje.

- Sklonište mora aktivno tražiti udomitelje životinja putem sredstava javnog priopćavanja, internetskih mreža ili drugih načina širenja informacija.

- Uz skrb o životinjama, sklonište treba osigurati i: edukaciju javnosti o odgovornom posjedovanju životinja, oglašavanje životinja, promociju skloništa i udomljavanja životinja.

- Sklonište mora udomiteljima osigurati kontakt sa životinjama koje su spremne za udomljavanje, o čemu odlučuje voditelj skloništa. Spremni za udomljavanje su zdravi psi cijepljeni protiv bjesnoće i označeni mikročipom te štenci mlađi od tri mjeseca koji su nakon boravka u izolaciji označeni mikročipom, kao i ostale životinjske vrste koje su nakon boravka u izolaciji primjereno označene i nad njima su provedene propisane mjere, ako se mogu udomiti sukladno posebnim propisima.

- Sklonište mora životinje, osim slobodnoživućih mačaka, označiti mikročipom, a vrste kod kojih to nije primjenjivo mora primjereno označiti na drugi način.

- U skloništima se mora spriječiti razmnožavanje životinja te se svi psi i mačke moraju kastrirati uključujući udomljene štence kada navrše šest mjeseci. Regulirana je i kastracija slobodnoživućih mačaka i njihovo označavaju rezanjem vrška lijeve uške.

- Hrana i voda životinjama se moraju nuditi na način prilagođen njihovoj vrsti, stanju i dobi, a o izuzecima zbog zdravstvenog stanja životinja odlučuje veterinar.

- Životinjama u prostoru u kojem borave moraju biti na raspolaganju odgovarajući predmeti kojima se zanimaju.

- Za nezdružljive životinje u skloništu potrebno je osigurati odvojene nastambe.

- Ženke s mladunčadi, kao i bolesne i agresivne životinje, moraju se smjestiti odvojeno od drugih životinja.

- Štencima i mačićima tijekom prvih mjesec dana života treba osigurati grijanje infracrvenom svjetiljkom, grijanim podom i sl.) ili temperatura prostora u kojem se nalaze životinje ne smije biti niža od +18°C, a ležište za životinje treba biti toplinski izolirano.

- U prostorijama za smještaj životinja mora biti osiguran sustav prozračivanja, a po potrebi i klimatizacijski sustav, koji će osigurati dostatno prozračivanje, grijanje ili hlađenje.

- Skloništa moraju imati prostor za slobodno kretanje i socijalizaciju pasa, u koji se psi moraju svakodnevno izvoditi, a koji mora biti ograđen i uređen na način da nema mogućnosti ozljeđivanja životinja te omogućavati da se psi mogu slobodno kretati i družiti primjereno svojim potrebama.

- Osim u zatvorenom prostoru, regulirano je držanje pasa i u vanjskim natkrivenim i otvorenim prostorima, koji mogu biti zajednički za više zatvorenih prostora ako odgovaraju propisanoj površini po psu, i ako se u njega ne puštaju nezdružljivi psi. Tu se mogu postaviti kućice za pse u kojima se mogu držati zdravi odrasli psi, kuje sa štencima starijima od dva mjeseca ili štenci bez majke stariji od tri mjeseca, kada je temperatura okoliša za njih ugodna, a što je vidljivo iz njihova općeg stanja i ponašanja.

- Sklonište je dužno udomitelju opasnog psa dati pisanu uputu s naznakom dužnosti držanja opasnog psa u skladu s Pravilnikom o opasnim psima.

- Regulirani su u skloništima uvjeti držanja mačaka i pitomih vretica.

- U sklonište se može smjestiti i životinja o kojoj se njezin skrbnik ne može ili ne želi brinuti, a uz koju mora dostaviti propisanu dokumentaciju. Sklonište ima pravo skrbniku naplatiti troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i provedbe mjera veterinarske zaštite životinje.

- Svako sklonište mora imati najmanje dva osposobljena djelatnika koji skrbe o životinjama. Skloništa za pse i mačke koja drže više od 100 životinja moraju na svakih dodatnih 50 životinja osigurati još po jednog djelatnika koji skrbi o životinjama.

- Sklonište mora osigurati osposobljavanje u roku od šest mjeseci od početka djelatnosti za djelatnike koji skrbe o životinjama u skloništu, kao i za osoblje pravnih i fizičkih osoba kojima je povjeren posao hvatanja i prijevoza životinja do skloništa. Osoblje novoosnovanog skloništa mora biti osposobljeno za poslove koje obavlja u roku od tri mjeseca od dana odobravanja.

- Regulira se rad volontera kao osobe koja dobrovoljno ulaže svoje osobno vrijeme, trud, znanja i vještine za rad u skloništu bez isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Volonteri koji rade u skloništu mogu raditi samo pod nadzorom djelatnika skloništa i ne ubrajaju se u zaposleno osoblje, a za njih sklonište mora osigurati interno osposobljavanje za skrb o životinjama i postupanje s njima. Sklonište mora voditi evidencije o njihovu radu i internom osposobljavanju.

- U skloništu se moraju sastaviti i provoditi standardni operativni postupci, izloženi na vidljivome mjestu za djelatnike skloništa i volontere, kako bi se osiguralo da se kroz navođenje odgovornosti pojedinih osoba sva postupanja sa životinjama u svrhu osiguravanja njihova zdravlja i dobrobiti provode najmanje u skladu s odredbama Pravilnika.

- Podaci o uhvaćenom nađenom ili izgubljenom kućnom ljubimcu evidentiraju se putem jedinstvenog informacijskog centra i u evidencijskom listu životinje u skloništu, i to tijekom tekućeg radnog dana, a najkasnije u roku 24 sata po dolasku u sklonište.

- Po primitku prijave o izgubljenoj ili napuštenoj životinji sklonište mora: odmah evidentirati putem jedinstvenog informacijskog centra sve dostupne podatke o prijavljenoj životinji i osigurati njezin smještaj u roku od 24 sata ili u skloništu ili kod privremenog udomitelja ili ju smjestiti u drugo sklonište.

- Propisano je privremeno udomljavanje i smještaj životinja, pri čemu privremeni udomitelji mogu čuvati od 10 do 20 pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci namijenjenih udomljavanju, no životinje trebaju biti ugovorom vezane za sklonište koje im mora odrediti uvjete izolacije i pregled od strane veterinara u roku od 24 sata.

- Sklonište mora nađenoj ozlijeđenoj životinji osigurati veterinarsku pomoć odmah, a najkasnije unutar dva sata od primitka prijave.

- Sklonište mora evidentirati putem jedinstvenog informacijskog centra naknadno zaprimljene podatke o izgubljenim životinjama i životinjama zaprimljenima u sklonište najkasnije prvi sljedeći radni dan nakon njihova zaprimanja.

- Životinja oduzeta rješenjem veterinarskog inspektora mora se uvesti u evidenciju skloništa i smješta se u sklonište na teret skrbnika, a ako on nije u mogućnosti podmiriti trošak, financirat će ga jedinica lokalne samouprave na čijem je području pronađena životinja te će se trošak po okončanju postupka naplatiti od skrbnika.

- Raniji Pravilnik iz 2004. godine propisivao je da pas mora boraviti u prostoriji za izolaciju najmanje 10, a mačka najmanje 14 dana, dok novi Pravilnik određuje da veterinar donosi odluku o duljini boravka životinje u izolaciji.

- Korisna podna površina pasa, mačaka i pitomih vretica u izolaciji jednaka je onoj u smještaju životinja u skloništu, no može biti i manja ako tako odredi veterinar.

- Podatke koje sklonište evidentira putem jedinstvenog informacijskog centra, uključujući sve izlaske na teren, vrste intervencija i poduzete radnje, mora mjesečno dostavljati jedinici lokalne samouprave s kojom je sklopilo ugovor. Novost je i da sklonište mora osigurati dovoljno kapaciteta zasebno za potrebe svake jedinice lokalne samouprave s kojom je sklopilo ugovor, čime bi se trebalo spriječiti pretrpavanje skloništa na štetu dobrobiti životinja. Kapacitet skloništa upisuje se u rješenje o udovoljavanju uvjetima za registraciju skloništa.

- Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima za registraciju skloništa nadležno tijelo donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja pregled skloništa. Stručno povjerenstvo sastoji se od najmanje dva člana iz Ministarstva poljoprivrede.

- Skloništa koja posjeduju rješenje o udovoljavanju uvjetima vode se u Upisniku skloništa za životinje koji se objavljuje na mrežnim stranicama nadležnog tijela, a koji sadrži sljedeće podatke: naziv skloništa, broj odobrenja, kapacitet skloništa s obzirom na vrstu životinja u skloništu, adresu te kontakt podatke (telefon, e-mail i mrežnu stranicu).

- Sklonište je dužno voditi brojne evidencije, što pridonosi transparentnosti u radu i postupanju sa životinjama.

- Sklonište mora osigurati pričuvni sustav napajanja za osiguranje energije koja pokreće sustave koji utječu na dobrobit životinja.

- Sklonište mora imati odgovarajući sustav za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda, odnosno za sve prostorije namijenjene smještaju životinja, a koje se nalaze unutar skloništa u sklopu zatvorenih građevina, moraju se osigurati najmanje kanali prekriveni perforiranim materijalom kojima će se prikupljati otpadne vode u svrhu njihovog zbrinjavanja. Ova odredba stupa na snagu 21. travnja 2021.

Objavljeno: veljača 2021.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting