Žalba DIRH-u

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Područni ured Osijek
Ispostava Vinkovci
Trg Josipa Runjanina 10
32 100 Vinkovci

Ž A L B A

na rješenje Državnog inspektorata, Područnog ureda Osijek, Ispostave Vinkovci Klasa: UP/I-322-07/20-10/1111, Urbroj: 443-02-01-21/11-20-1 primljeno s e-mail adrese Sanja.ZanovskiLazic@dirh.hr 20. 10. 2020. kojim se udruzi Prijatelji životinja odbija pristup informacijama koje su zatražene po predstavci upućenoj 24. 8. 2020. Državnom inspektoratu od strane udruge Prijatelji životinja.

1. Netočno je navedeno u Rješenju Klasa: UP/I-322-07/20-10/1111, Urbroj: 443-02-01-21/11-20-1 da su podaci:
- točan broj zbrinutih pasa u skloništu tijekom 2019. godine i za prvih sedam mjeseci 2020. godine (do 1. 8. 2020.)
- točan broj udomljenih pasa tijekom 2019. godine i za prvih sedam mjeseci 2020. godine (do 1. 8. 2020.)
- točan broj usmrćenih (eutanaziranih) pasa tijekom 2019. godine te razlozi njihova usmrćivanja i je li o eutanaziji odlučio službujući veterinar ili je postupano prema rješenju veterinarske inspekcije, te točan broj eutanaziranih pasa u prvih sedam mjeseci 2020. godine (do 1. 8. 2020.)
- točan broj uginulih pasa tijekom 2019. godine te u prvih sedam mjeseci 2020. godine (do 1. 8. 2020.)
- točan broj ugovora o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja koje sklonište ima sklopljeno s jedinicama lokalne samouprave u trenutku nadzora
- točan kapacitet skloništa (broj smještajnih jedinica za pse)
- točan broj pasa koji su se u trenutku nadzora nalazili u skloništu

zatraženi nakon provedenog nadzora 22. 9. 2020. Podaci su zatraženi predstavkom protiv skloništa Tip-Tip, Vinkovci od 24. 8. 2020. i Udruga je tražila da joj se podaci dostave u sklopu obavijesti o postupanju veterinarske inspekcije. S obzirom na to da je nakon provedenog nadzora stigla obavijest o postupanju u kojoj nisu bili navedeni traženi podaci, Udruga ih je zatražila putem e-maila poslanog 18. 9. 2020. i požurnicom na njega.

2. Dana 25. 9. 2020. od strane Državnog inspektorata udruga Prijatelji životinja primila je Zaključak; Klasa: 322-07/20-10/2691, Urbroj: 443-02-01-21/11-20-9, temeljem kojega je 2. 10. 2020. podnijela podnesak Državnom inspektoratu u kojem je obrazložila postojanje pravnog interesa udruge Prijatelji životinja sukladno čl. 84. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) za zatražene podatke.

3. Udruga Prijatelji životinja u žalbi na Rješenje Klasa: UP/I-322-07/20-10/1111, Urbroj: 443-02-01-21/11-20-1 navodi da:

- sklonište je obvezno upisivati podatke o zaprimljenim i udomljenim životinjama u Jedinstveni informacijski centar za izgubljene i napuštene životinje, međutim, svi podaci koje je udruga Prijatelji životinja tražila nisu obuhvaćeni u Jedinstvenom informacijskom centru (npr. oznaka da je pas udomljen, uginuo ili eutanaziran)
- iz podataka koji su upisani u Jedinstveni informacijski centar za izgubljene i napuštene životinje ne može se utvrditi točan broj pasa u skloništu jer sklonište ne upisuje kada je neki pas uginuo, eutanaziran ili udomljen
- Jedinstveni informacijski centar za izgubljene i napuštene životinje osnovan je prije manje od godinu dana, a udruga Prijatelji životinja tražila je podatke za razdoblje od 1. 1. 2019. te za prvih sedam mjeseci 2020.
- na stranici Skloništa za životinje Tip-Tip nije naveden broj životinja koje sklonište može primiti, odnosno točan kapacitet
- iz razloga što se sklonište financira javnim novcem na način da ugovore o zbrinjavanju izgubljenih i napuštenih životinja sa skloništem sklapaju jedinice lokalne samouprave, informacije o zbrinutim, uginulim, eutanaziranim i udomljenim životinja su podaci koji trebaju biti javno dostupni svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama i bez dokazivanja pravnog interesa
- udruga Prijatelji životinja djeluje već 19 godina te je sudjelovala u donošenju svih zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na dobrobit životinja u Republici Hrvatskoj i kao takva ima potpuni legitimitet kao zainteresirana strana tražiti podatke koji odražavaju dobrobit životinja u skloništu.

4. Udruga Prijatelji životinja prati cjelokupnu provedbu Zakona o zaštiti životinja na području cijele Republike Hrvatske, od jedinica lokalne samouprave koji su primarni nositelji obaveza prema Zakonu o zaštiti životinja do skloništa koja su dužna osigurati skrb životinjama do udomljenja sukladno svim propisima. Cilj dobivanja informacija je praćenje dobrobiti životinja kroz informacije o protočnosti skloništa i broju uginuća te usmrćenja.

5. U Rješenju Klasa: UP/I-322-07/20-10/1111, Urbroj: 443-02-01-21/11-20-1 odbačen je zahtjev udruge Prijatelji životinja za pristup gore navedenim podacima.
Navedenim odgovorom formalno se odbija zahtjev bez ijednog argumenta. Udruga Prijatelji životinja napominje da je kroz svoj primarni dopis od 2. 10. 2020. taksativno iskazala cjelokupnu zakonsku regulativu s egzaktnim pokazateljima koji interesiraju Udrugu, ali i javnost. Obrazloženje rješenja je općenito, stereotipno i bez ijednog egzaktnog odgovora koji bi nam potencijalno onemogućavao pristup informacijama o poslovanju skloništa.
Paušalnim procjenama ne možemo ignorirati brojeve i zakonsku regulativu koja prati i evidentira stanje zbrinutih životinja.

Važno je istaknuti da velika većina skloništa objavljuje podatke koje smo zatražili, svjesna svojih zakonskih obaveza i društvene odgovornosti. Naš interes nije dnevnopolitički ili sam sebi svrhom, već isključivo provođenje svih mjera propisanih Zakonom, a kojima je svrha boljitak životinja. Mišljenja smo da je nedostupnost informacija o distribuciji i trošenju javnog novca nedopustiva po bilo kojoj osnovi.

Na kraju, ali ne manje važno, valja istaknuti da nedostupnost informacija o kvaliteti i kvantitativnim pokazateljima o dobrobiti životinja, odnosno njihovo uskraćivanje, nema niti jedan valjani ili opravdani razlog.

Luka Oman
predsjednik Udruge

U Zagrebu 3. 11. 2020.

U prilogu:

1. Predstavka udruge Prijatelji životinja protiv skloništa Tip-Tip od 24. 8. 2020.
2. Snimka zaslona e-maila upućenog 18. 9. 2020. od strane udruge Prijatelji životinja Državnom inspektoratu
3. Snimka zaslona e-maila upućenog 25. 9. 2020. od strane udruge Prijatelji životinja Državnom inspektoratu
4. Podnesak udruge Prijatelji životinja upućen Državnom inspektoratu 2. 10. 2020.

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting