23.11.20. Nova prijava skloništa Tip-Tip

| More

Državni inspektorat Republike Hrvatske
Sektor Veterinarske inspekcije
Šubićeva 29
10 000 Zagreb

Predmet: Nadzor nad skloništem Tip-Tip (SZŽ-005), Zalužje 35a, Vinkovci
- traži se

Poštovani,

naša Udruga podnijela je 24. kolovoza 2020. Državnom inspektoratu predstavku protiv skloništa za napuštene životinje Tip-Tip Vinkovci (SZŽ-005), Zalužje 35a, Vinkovci. Obavijest o provedenom nadzoru primili smo 15. rujna 2020., a u njoj stoji kako su svi uvjeti koje zahtjeva Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/19) (dalje Pravilnik) ispunjeni.

Kako smo i dalje primali informacije suprotne onome što je utvrđeno inspekcijskim nadzorom, u skloništu je 9. studenoga 2020. bila Ivana Lunka, zaposlenica udruge Prijatelji životinja, koja je pokušala ući u sklonište u radno vrijeme skloništa – između 9.00 i 18.00 sati. Predstavljajući se kao potencijalna udomiteljica psa, zatražila je da vidi pse, što je odbijeno. Napominjemo da je zaposlenica skloništa bila šokirana što je uopće netko došao u sklonište i tvrdila je da posjeta nema zbog situacije s bolesti Covid-19. Informirajući se kod nadležnih službi saznali smo da nisu izdane nikakve posebne mjere i restrikcije u odnosu na posjete i radno vrijeme skloništa za životinje. Napominjemo da je radno vrijeme skloništa za životinje određeno Pravilnikom i uprava skloništa ne može ga proizvoljno skraćivati ili zabranjivati, a što se upravo događa. Prema informacijama koje smo i ranije primali, u sklonište Tip-Tip, unatoč svim propisima, nikada nisu bile dopuštene posjete, a pandemija služi kao izlika da se ne bi ni dalje mogli doći vidjeti psi. Pretpostavljamo da je razlog tome što uvjeti u kojima borave psi i njihovo stanje nisu „reprezentativni”, ali to ne možemo tvrditi jer je naša zaposlenica Ivana Lunka stigla samo do ulaznih vrata skloništa.

Iz navedenoga proizlazi da sklonište i dalje krši odredbu čl. 9. Pravilnika o radnom vremenu skloništa i radnom vremenu za posjete zainteresiranih građana.

Prema riječima zaposlenice skloništa, u skloništu se trenutačno nalazi 150 pasa, a u skloništu su, kako navodi, zaposlene ukupno tri osobe u dvije smjene. Od njih jedna ili dvije stalno rade terenski – hvataju napuštene i izgubljene životinje u gradovima i općinama koje imaju sklopljene ugovore sa skloništem, a s obzirom na teritorijalni opseg koji pokrivaju (cijela Vukovarsko-srijemska županija) to traje cijele smjene. Prema riječima zaposlenice, za to vrijeme najčešće nema nikog u skloništu. Iz toga proizlazi da sklonište Tip-Tip, s obzirom na brojku od trenutačnih 150 pasa u njemu, teško može ispuniti i osnovnu hranidbu i čišćenje životinja, a nikako dodatne aktivnosti koje prema Pravilniku mora činiti – socijalizaciju pasa.

Iz navedenoga broja osoblja koje brine o psima (jedna ili nijedna osoba u smjeni jer osoblje koje treba brinuti o psima u skloništu radi i terenski posao hvatanja pasa) i broja životinja smještenih u sklonište, njih 150, zaključujemo da sklonište teško krši odredbu čl. 10. Pravilnika o broju osoblja zaposlenog u skloništu koje skrbi o životinjama.

S obzirom na broj zaposlenih i na tako veliki broj pasa o kojima se brinu i laiku je jasno da je prekršena odredba čl. 8. st. 1. alineja 5. Pravilnika, a vjerojatno i ostale odredbe čl. 8. Pravilnika.

Iz svega navedenoga također proizlazi da sklonište Tip-Tip krši i odredbu čl. 27. st. 2. Pravilnika jer, zdravorazumski gledajući, nismo sigurni da osoblje zaposleno na 150 pasa i terenom koji obuhvaća cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju može ispuniti i odredbe čl. 8. st. 1. alineje 1. i 2., a kamoli još i dvaput dnevno provjeravati opće stanje svih 150 pasa kako nalaže čl. 27. st. 2. Pravilnika.

Izlaskom na teren saznali smo i da sklonište drži pse, osim u skloništu, i kod privremenih udomitelja u više mjesta u okolici Vinkovaca i u samim Vinkovcima. Kako nema nikakvih informacija o tome na stranicama skloništa, tražimo od inspekcije da nadzorom utvrdi koliko je takvih privremenih udomitelja, koliko pasa je na njihovoj skrbi te u kakvim se uvjetima oni nalaze i na koji način se omogućava njihovo upoznavanje s potencijalnim udomiteljima.

Još jednom napominjemo da sklonište krši i čl. 33. st. 2. Pravilnika jer još uvijek nije registriralo svoj kapacitet, što smo napomenuli i u prethodnoj predstavci od 24. kolovoza 2020., no unatoč tome, prema obavijesti o postupanju koju smo primili od nadležnog inspektora, to nije smatrano prekršajem. Napominjemo da se iz registriranog kapaciteta skloništa određuje broj zaposlenih osoba koje brinu o životinjama te ne vidimo način da se broj zaposlenih u skloništu Tip-Tip izregulira dokle god ono nema registrirani kapacitet.

Sva kršenja Pravilnika koja smo naveli za posljedicu imaju tešku ugrozu životinja u skloništu te njihova zdravlja i dobrobiti.

Zakonska obveza veterinarske inspekcije Državnog inspektorata je nadzor nad provedbom zakonskih i podzakonskih akata, neovisno, u skladu s propisima i pravilima struke. Podilaženjem vlasnicima skloništa za životinje, a na štetu životinja te gradova i općina, odnosno poreznih obveznika koji plaćaju usluge skloništa, čini se šteta cjelokupnom poretku.

Slijedom svega navedenoga, tražimo ponovni i neovisni inspekcijski nadzor jer smatramo da prvi put nije učinjen adekvatno i neovisno, odnosno da je inspektorica koja je nadzor učinila propustila utvrditi važne pojedinosti i kršenja Pravilnika.

S poštovanjem,

Luka Oman
predsjednik Udruge

Prijava poslana 23. studenoga 2020. na online-prijave@dirh.hr

Odgovor veterinarske inspekcije zaprimljen 10. prosinca 2020.:

odgovor tip tip 2 [ 1.05 Mb ]

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting